Sociálne veci

V oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúceho sa utečencov/odídencov môžu byť aktívne aj samosprávy a ďalší aktéri na lokálnej úrovni. Hoci neposkytujú sociálne dávky, ktoré sú v kompetencii štátnej správy, môžu poskytovať jednorazové dávky, materiálnu pomoc, sociálne služby a sociálne poradenstvo. Samosprávy majú tiež dôležitú úlohu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a tiež pri organizovaní aktivačných prác pre dlhodobo nezamestnaných ľudí.

Pre efektívne nastavenie aktivít samosprávy v sociálnej oblasti je potrebné nielen zistiť, na akú formu pomoci a podpory majú utečenci/odídenci na základe svojho právneho statusu nárok, ale potrebné je tiež zmapovať ich potreby v sociálnej oblasti (pozri viac v sekcii Poznanie situácie).

Humanitárna fáza

S príchodom utečencov/odídencov je potrebné poskytnúť im základnú podporu zvyčajne v podobne materiálnej pomoci, jedla a humanitárnych balíčkov. Avšak potrebné je poskytnúť im aj základné informácie o ich ďalších možnostiach, keďže ďalšie formy pomoci v sociálnej oblasti súvisia s tým, aký status na Slovensku nadobudnú. Mali by teda dostať základné a zrozumiteľné informácie, ktoré ich zorientujú v týchto ďalších možnostiach (pozri viac v sekcii Poskytovanie informácií).

V humanitárnej fáze zohráva samospráva dôležitú rolu, keďže môže byť nápomocná iným subjektom pri organizácii, zabezpečení a distribúcii humanitárnej pomoci. Môže napríklad pomôcť poskytnutím priestorov, organizovaním dobrovoľníkov, ale aj poskytnutím zamestnancov obce, prípadne konkrétnymi formami pomoci, napríklad zabezpečením stravy pre ľudí po príchode.

Tiež je potrebné venovať pozornosť zraniteľným skupinám utečencov/odídencov, napríklad deťom a mladým ľuďom, ktorí prídu bez zákonného zástupcu. Keďže mesto/obec má kompetencie aj v oblasti sociálnoprávnej ochrany, je potrebné, aby samospráva úzko komunikovala a spolupracovala s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hneď v úvode je potrebné základné zmapovanie toho, aké kategórie a skupiny ľudí prichádzajú, aké sú ich základné charakteristiky a potreby. Od tohto základného zmapovania sa môže ďalej odvíjať plánovanie a nastavovanie ďalších služieb a foriem pomoci, ktoré budú potrebovať.

Integračná fáza

V integračnej fáze je pri poskytovaní pomoci v sociálnej oblasti potrebné zabezpečiť, aby utečenci/odídenci mali prístup k sociálnym dávkam, sociálnym službám a ďalším formám pomoci. Znamená to nielen zmapovať, čo umožňuje platná legislatíva v tejto oblasti, ale aj preskúmať pravidlá a normy platné na úrovni samosprávy a zistiť, či by bolo možné ich upraviť tak, aby aj utečenci/odídenci mali prístup k rôznym formám pomoci podobne ako ostatní obyvatelia miest/obcí. Zároveň je dôležité utečencom/odídencom sprostredkovať informácie o týchto možnostiach, keďže bez dostatočných informácií budú pre nich tieto možnosti pomoci a podpory nedostupné.

Nárok na rôzne sociálne dávky a sociálne služby súvisí s tým, aký právny status majú cudzinci na území SR. Právny status cudzincov/utečencov/odídencov sa odvíja od zákona o pobyte cudzincov a zákona o azyle. Typ pobytu, ktorý je cudzincovi/utečencovi/odídencovi priznaný, je určujúci pre to, či má možnosť získať niektoré sociálne dávky alebo využívať niektoré sociálne služby. Inak je to v prípade cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt, a inak v prípade cudzincov s prechodným alebo tolerovaným pobytom – tolerovaný pobyt majú aj odídenci z Ukrajiny (pre informácie týkajúce sa cudzincov s trvalým a prechodným pobytom pozri Kapacity).

Sociálne dávky

Pomoc v hmotnej núdzi vo forme dávky v hmotnej núdzi a príspevku k základnej dávke v hmotnej núdzi možno poskytnúť cudzincovi, ktorý má priznaný status odídenca. Poskytuje sa im základná dávka aj príspevky k základnej dávke v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Konkrétne dávky a ich výšku zverejňuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny tu.

Ak odídenci dostávajú príspevok na bývanie na základe zmluvy o ubytovaní, potom nemajú nárok na príspevok na bývanie podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi stanovuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi, rozhodnutie o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi a jej poskytnutie v peňažnej alebo inej forme je v kompetencii obce/mesta.

Deti s priznaným štatútom odídenca a deti cudzincov majú tiež nárok na určité dotácie. Dotáciami na deti v kompetencii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sú najmä dotácia na stravu a dotácia na školské potreby. Musia však byť splnené zákonom stanovené podmienky pre pridelenie dotácie. Podrobnosti zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na štátne sociálne dávky, ako je napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa a pod., majú nárok iba cudzinci, ktorým bol priznaný prechodný alebo trvalý pobyt. Keďže odídencom je udelený tolerovaný pobyt, na štátne sociálne dávky nemajú nárok.

Hoci samospráva nemá v oblasti poskytovania sociálnych dávok veľa kompetencií, môže byť aktívna v poskytovaní informácií utečencom/odídencom a ich nasmerovaní na ďalšie inštitúcie (pozri sekciu Poskytovanie informácií). Niektoré samosprávy však poskytujú rôzne finančné alebo materiálne príspevky svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli napríklad v krízovej životnej situácii. Samosprávy by teda mohli postupovať tak, že by preskúmali a prípadne upravili svoje vlastné pravidlá (spravidla definované v všeobecne záväzných nariadeniach) pre poskytovanie týchto príspevkov aj utečencom/odídencom.

Sociálne služby

Podľa zákona o sociálnych službách sa prijímateľom sociálnej služby rozumie aj cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa zákona o azyle (teda odídenec).

Základnými druhmi sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách sú:

  1. sociálne služby krízovej intervencie – ktorými sú napríklad aj integračné centrum, komunitné centrum, zariadenie krízového bývania,
  2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi – sem patria jasle a detské skupiny,
  3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku – sem patria sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov,
  4. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií – napríklad monitorovacia služba,
  5. podporné služby – ktorými môže byť napríklad poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, poskytovanie sociálnej služby v jedálni a iné.

Mnohé vyššie uvedené sociálne služby mestá a obce poskytujú, prípadne mestá a obce zriaďujú subjekty, ktoré tieto služby poskytujú. Zároveň v mestách pôsobia aj rôzne neziskové organizácie, ktoré tiež poskytujú rozličné sociálne služby. Mestá a obce by mali podniknúť kroky, aby boli tieto služby dostupné v prípade potreby aj odídencom. Napríklad by mohli preskúmať svoje všeobecne záväzné nariadenia alebo ďalšie dokumenty a prípadne ich upraviť tak, aby rátali aj s možnosťou poskytovania sociálnych služieb odídencom.

Platná legislatíva teda priznáva odídencom možnosť využívať v prípade potreby sociálne služby, avšak ďalšie podrobnosti, ako je posúdenie a priznanie nároku na poskytnutie sociálnej služby, ustanovuje zákon o sociálnych službách.

Mapovanie potrieb

Pri poskytovaní pomoci utečencom/odídencom v sociálnej oblasti je potrebné zohľadniť, že populácia utečencov/odídencov v meste/obci nie je homogénna. Ľudia, ktorí do daného mesta/danej obce prišli a usadili sa tu, môžu prežívať veľmi rozmanité životné situácie a mať rozličné potreby. Pre efektívne nastavenie pomoci v sociálnej oblasti je potrebné spoznať ich situáciu a zmapovať ich potreby. Obzvlášť potrebné je pamätať na zraniteľné skupiny utečencov/odídencov – deti, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a pod.

Zisťovanie potrieb utečencov/odídencov sa môže uskutočniť prostredníctvom dotazníka alebo rozhovorov so samotnými utečencami/odídencami, alebo tiež s organizáciami, ktoré im poskytujú služby a pomoc (pozri viac v sekcii Poznanie situácie).

Ďalšie úlohy samosprávy v sociálnej oblasti

Aktéri poskytujúci pomoc v sociálnej oblasti – ich zmapovanie, sieťovanie a nastavenie spolupráce

V meste/obci môžu byť v sociálnej oblasti aktívni rôzni aktéri. Utečencom/odídencom môže poskytovať rôzne formy pomoci a podpory samotná obec/samotné mesto, samospráva kraja, rôzni neverejní poskytovatelia ako mimovládne organizácie alebo cirkvi, ale aj firmy alebo ďalšie subjekty. Veľkú časť služieb a podpory v sociálnej oblasti poskytujú štátne inštitúcie.

Pre nastavenie poskytovania pomoci a podpory v sociálnej oblasti utečencom/odídencom je potrebné týchto aktérov zmapovať a zmapovať tiež formy pomoci a služieb, ktoré poskytujú. Túto úlohu by vzhľadom na svoje postavenie a kompetencie mohla dobre plniť samospráva mesta/obce.

V sociálnej oblasti je potrebná spolupráca a komunikácia rôznych aktérov na lokálnej úrovni. Pre tento účel by bolo potrebné vytvoriť platformu pre ich pravidelné schôdze a komunikáciu, aby sa zabezpečila výmena informácií a koordinácia aktivít.

Keďže utečenci/odídenci sú špecifickou skupinou, bolo by tiež potrebné zistiť, do akej miery sú existujúci poskytovatelia pripravení poskytovať pomoc v sociálnej oblasti utečencom/odídencom, a to čo sa týka nielen ich kapacity, ale aj poznania situácie cieľovej skupiny, komunikácie s nimi a podobne (pozri viac v sekcii Odborné vzdelávanie).

Poskytovanie sociálneho poradenstva

Na lokálnej úrovni je potrebné posilniť poskytovanie sociálneho poradenstva utečencom/odídencom a vzdelávať pracovníkov tak, aby vedeli sociálne poradenstvo poskytovať aj tejto cieľovej skupine, ktorej situácia môže byť v porovnaní s domácou populáciou špecifická.

Základné a špecializované sociálne poradenstvo je podľa zákona o sociálnych službách odbornou činnosťou. Sociálne poradenstvo je zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci sociálneho poradenstva sa zisťujú okolnosti nepriaznivej situácie, v ktorej sa človek a jeho rodina ocitli, a následne sú im navrhnuté možnosti riešenia a formy pomoci. Pre navrhnutie konkrétnych foriem pomoci a podpory je, podobne ako v iných oblastiach, potrebné, aby boli zmapované činnosti rôznych subjektov na lokálnej úrovni a nadviazaná komunikácia a spolupráca medzi nimi.

Sociálnoprávna ochrana

Samospráva obce/mesta má dôležité kompetencie v oblasti sociálnoprávnej ochrany. Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane, ktorý podrobne upravuje aj pôsobnosť obce/mesta v §75 tohto zákona.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany sa môžu vzťahovať aj na deti cudzincov bez ohľadu na typ pobytu alebo ich štátnu príslušnosť. Pre cudzincov a obzvlášť deti cudzincov je dôležité, aby mali dostupné informácie, na koho sa môžu obrátiť, ak je ohrozený ich život, zdravie, práva alebo sa ocitnú v inej závažnej situácii. Deti by mali mať možnosť obrátiť sa na akýkoľvek subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany (teda aj obec/mesto), školu, školské zariadenie a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj bez vedomia svojich rodičov.

Vyhľadávacia činnosť

Niektorí odídenci sú v obzvlášť zraniteľnej alebo ťažkej situácii. Často nemajú dostatok kapacít a zručností, aby získali nejakú formu pomoci a podpory. Nemajú napríklad dostatok sociálnych kontaktov, prístup na internet a pod. Môžu to byť seniori, obete násilia, ľudia s duševným ochorením, deti bez sprievodu a pod. Z tohto dôvodu je potrebné vyhľadávať ľudí, ktorí môžu byť v takejto obzvlášť ťažkej situácii, a aktívne im ponúknuť pomoc, nečakať, že sa o ňu budú sami usilovať.

Fáza spolužitia

Z dlhodobejšieho hľadiska sú vo vzťahu k utečencom/odídencom stále dôležité činnosti ako poskytovanie sociálneho poradenstva v konkrétnych prípadoch a situáciách, zabezpečenie informácií a prístupu k sociálnym dávkam a službám či výkon sociálnoprávnej ochrany detí.

Avšak potrebné sú aj činnosti a aktivity posilňujúce utečencov/odídencov v ich postavení, rozvoj ich schopností a kompetencií, konkrétne napríklad vytváranie možností pre jazykové vzdelávanie a celkovo zlepšenie možností ich uplatnenia. Samospráva môže nadviazať spoluprácu s významnými zamestnávateľmi a napomôcť so sprostredkovaním práce pre odídencov. Realizovať môže aj ďalšie aktivity, ktoré umožnia odídencom stať sa samostatnejšími vo svojom živote. V tejto fáze, podobne ako v predchádzajúcich fázach alebo oblastiach, je opäť potrebné, aby aktivity samosprávy smerom k odídencom reflektovali ich potreby, ktoré je nevyhnutné zmapovať.

Ďalšie informačné zdroje

Zákon o sociálnych službách

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon o sociálnoprávnej ochrane

Informácie pre odídencov z Ukrajiny na stránke UPSVAR

Ukraineslovakia.org

Na tejto stránke