Blog

Nenaplnené sny: Túžba po vzdelaní

DSC_3032

Túžbu po vzdelaní sa mnohým maloletým cudzincom na Slovensku nedarí naplniť

Článok o vzdelávaní detí, ktoré sú cudzincami, na Slovensku, začnem citátom mladého muža, ktorý na Slovensku tiež prišiel ako dieťa bez sprievodu svojich rodičov, ktorý na otázku, ako by Slovensko malo pristupovať k takýmto deťom, odpovedal:

„Dajte im knihy a vezmite ich na výlety.“

Právo detí na vzdelanie sa odvodzuje z článku 28 Dohovoru o právach dieťaťa, a je ustanovené aj v článku 42 Ústavy SR, podľa ktorej má každé dieťa právo na vzdelanie. Ústava SR v článku 35 hovorí, že každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, a zakotvuje jeden zo základných princípov výchovy a vzdelávania v SR, a to princíp slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy[1].

Tieto práva sa rovnako vzťahujú aj na deti bez sprievodu, tzv. maloletých bez sprievodu. Zásadu rovnakého zaobchádzania obsahuje aj Školský zákon[2], ktorý ďalej stanovuje, že všetkým deťom bez sprievodu, bez ohľadu na ich právny status, sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.[3]

To znamená, že aj na deti bez sprievodu sa vzťahuje povinná školská dochádzka[4] a princíp bezplatnosti štúdia v materských[5], základných a stredných štátnych školách v SR[6], ako aj ďalšie princípy zakotvené v Školskom zákone[7].

Navyše pre deti, ktoré sú cudzincami, zákon zakotvuje organizovanie základných a rozširujúcich kurzov slovenského jazyka na účel odstránenia jazykových bariér[8].

Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok.[9] Keďže toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na deti bez sprievodu, tieto deti by analogicky mali byť zaradené do príslušného ročníka školy najneskôr do troch mesiacov od ich identifikácie ako detí bez sprievodu.

Na základe ustanovení Školského zákona majú síce deti bez sprievodu rovnaké podmienky na prístup k štátnemu vzdelávaciemu systému SR ako slovenské deti a môžu na základných a stredných školách študovať bezplatne, v praxi však s uplatnením ich práva na štúdium vznikajú nemalé problémy, čo vyplýva z našich pozorovaní ako aj z výpovedí detí samotných.

Proces zaradenia dieťaťa, ktoré je cudzincom, na základnú alebo strednú školu je komplikovaný. Je tomu tak preto, že školy nie sú pripravené a ochotné prijať na štúdium maloletého cudzinca. Najväčšími prekážkami, ktoré školy od tohto kroku odrádzajú, sú nepochybne neznalosť alebo nedostatočná znalosť slovenčiny a komplikácie spojené so zaradením maloletého cudzinca do príslušného ročníka základnej či strednej školy.

Už v publikácii „Právne postavenie a možnosti integrácie maloletých cudzincov bez sprievodu v Slovenskej republike“ (2009) sme identifikovali nasledovné prekážky pri zaraďovaní maloletých cudzincov do príslušného ročníka:

-                     deti nemajú hodnoverné doklady o dosiahnutom vzdelaní či vysvedčenia,

-                     deti neovládajú slovenský jazyk dostatočne na takej úrovni, aby mohli byť preskúšané z jednotlivých predmetov,

-                     učebné osnovy v krajinách ich pôvodu sa môžu podstatne odlišovať od učebných osnov v SR, prípadne školská dochádzka v krajine pôvodu nie je povinná alebo dostupná a deti sú negramotné,

-                     deti neovládajú slovenský jazyk dostatočne na takej úrovni, aby zvládli učivo ročníka, do ktorého by mohli byť zaradené na základe svojho veku,

-                     stredné školy zvyknú požadovať potvrdenie o ukončení základnej školy a absolvovanie prijímacích skúšok v slovenskom jazyku, ktorý maloletí cudzinci ešte neovládajú[10].

Všetky uvedené faktory predstavujú zásadné prekážky pre zaradenie maloletých cudzincov do príslušného ročníka základnej, ale najmä strednej školy. Preto v praxi závisí predovšetkým od ochoty vedenia konkrétnej školy dať maloletému cudzincovi príležitosť a pokúsiť sa preklenúť tieto problémy. Ak si už škola osvojí skúsenosť s maloletým cudzincom, je oveľa otvorenejšia prijímať ďalších cudzincov. Ak však škola nemá žiadnu skúsenosť, jej postoj je často odmietavý. Pritom v prípade nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Školy by tiež podľa dikcie Školského zákona mali mať možnosť si organizovať kurzy slovenčiny na odstránenie jazykových bariér. Odmietavý postoj škôl sa teda javí skôr ako „lenivosť“ čeliť výzve, ktorú vzdelávanie dieťaťa, ktoré je cudzincom, nepochybne predstavuje.

Ďalší problém je ten, že pokiaľ je dieťa v postavení žiadateľa o azyl, štát má za to, že vzdelanie dieťaťa sa zameriava čisto na výučbu slovenského jazyka, ktorá je dieťaťu poskytovaná v tábore pre žiadateľov o azyl, a zabúda sa pritom na ustanovenie Školského zákona, podľa ktorého má byť dieťa zaradené do školského systému najneskôr do troch mesiacov od začiatku konania o udelenie azylu.

Samotný školský zákon ustanovuje, že pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach, ktorých školská dochádzka je povinná, kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra[11] prostredníctvom Migračného úradu MV SR. Zákon o azyle[12] ďalej ustanovuje, že ak sa na maloletého žiadateľa o azyl vzťahuje povinná školská dochádzka, je povinný navštevovať kurz slovenského jazyka.[13] V prípade, ak ide o maloletého staršieho ako 16 rokov, a povinná školská dochádzka sa na neho už nevzťahuje, zákon mu poskytuje možnosť navštevovať kurz slovenčiny, ktorú môže, ale nemusí využiť.[14]

Tu však treba zdôrazniť, že výučba slovenského jazyka v táboroch nie je systematická výučba poskytovaná kvalifikovanými pedagógmi. Zväčša túto výučbu zabezpečujú mimovládne organizácie v rozsahu schváleného projektu, a to pre všetkých žiadateľov o azyl prichádzajúcich do tábora jedným učiteľom. Podľa údajov Migračného úradu MV SR za obdobie rokov 2009 až 2013 nenavštevoval školu ani jeden maloletý žiadateľ o azyl bez sprievodu umiestnený v tábore. Zo samotných výpovedí bývalých detí bez sprievodu, dnes už mladých dospelých, vyplýva, že počas pobytu v tábore pre žiadateľov o azyl do školy nechodili. Pritom v táboroch (záchytnom a pobytovom) strávili niekoľko mesiacov, jeden afganský chlapec až rok a pol. Toto obdobie svojho života považovali za stratu času, kedy namiesto vzdelávania len „sedeli v tábore“ čakajúc na rozhodnutie Migračného úradu MV SR v azylovom konaní.

Uvedený problém nezaraďovania detí bez sprievodu žiadajúce o azyl do školy počas ich pobytu v táboroch pre žiadateľov o azyl by sa mal odstrániť schválením navrhovanej novely zákona o azyle a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, podľa ktorej už deti bez sprievodu nebudú presúvané do táborov pre žiadateľov o azyl po podaní žiadosti o azyl, ale zostanú v detskom domove. Novela by mala byť účinná od 1.7.2015.

Upozorniť si však dovoľujeme aj na ďalšie dva zásadné nedostatky vo vzťahy k vzdelávaniu detí bez sprievodu, ktoré sme zaznamenali:

-          právo dieťaťa na slobodnú voľbu povolania nie je vždy rešpektované: deti bez sprievodu boli v uplynulých rokoch často zaradené do škôl na odbor, ktorý nechceli študovať; toto súvisí predovšetkým s neochotou škôl prijímať deti na náročnejšie štúdium, a preto vládne tendencia deti zaraďovať na učňovské odbory, kde štúdium nie je jazykovo až také náročné, avšak na druhej strane toto vzdelanie často nezodpovedá schopnostiam detí a nie je ani v súlade s ich predstavami a plánmi do budúcnosti; ďalšou prekážkou pri zaraďovaní detí na študijné odbory, ktoré preferujú, je umiestnenie detského domova v malom mestečku, kde nie je veľký výber škôl – uvedené by sa dalo odstrániť nepochybne ubytovaním dieťaťa na stredoškolskom internáte;

-          nezáujem zodpovedných štátnych orgánov, konkrétne rezortu školstva: dlhodobo zaznamenávame laxný prístup rezortu školstva o problematiku vzdelávania detí, ktoré sú cudzincami. Ministerstvo školstva SR systematicky odmieta byť aktívne vo sfére vzdelávania detí, ktoré sú žiadateľmi o azyl. Napriek tomu, že v rámci Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 až 2017 Ministerstvo školstva SR na nátlak mimovládnych organizácií napokon súhlasilo, že bude spoluzodpovedným gestorom za opatrenie týkajúce sa vzdelávania maloletých žiadateľov o azyl, nepodniklo žiadne konkrétne kroky k zlepšeniu vzdelávania tejto cieľovej skupiny. Štátna školská inšpekcia, ktorá má monitorovať vzdelávanie týchto detí od školského roka 2014/ 2015, t.j. od septembra 2014, uviedla, že bude konať len keď dostane konkrétny podnet na porušenie Školského zákona; inak sa necíti byť kompetentná.

 

Aj v našej publikácii „Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti“ (2011)[15], kde sme jednu kapitolu venovali vzdelávaniu detí, ktoré sú cudzincami, sme navrhli nasledovné odporúčania:

-          poveriť zodpovedné relevantné inštitúcie vypracovaním osnov alebo metodiky pre prijímanie maloletých cudzincov do škôl a pre vzdelávanie maloletých cudzincov a to v spolupráci s výskumnými organizáciami, ktoré sa venujú právnemu postaveniu a vzdelávaniu detí a maloletých cudzincov;

-          vypracovať návrh jednotného systému zisťovania vzdelanostnej úrovne maloletých cudzincov, najmä v prípade absencie dokladov o vzdelaní;

-          v zmysle § 143 ods. 3 školského zákona zabezpečiť aby pre deti cudzincov boli na požiadanie školy dostupné jazykové kurzy, a to bez ohľadu na počet záujemcov o účasť na kurze;

-          zaviesť finančnú podporu na vzdelávanie detí bez sprievodu pre tie školy, kde chodia deti utečencov, nakoľko nestačí konštatovať, že sa im zabezpečuje vzdelávanie za tých istých podmienok ako občanom SR, ale vyžadujú si osobitný prístup (napr. zavedenie možnosti prekonávať bariéry ich znevýhodnenia vyplývajúceho z neznalosti jazyka a prostredia prostredníctvom asistentov, rovnako ako tomu je v prípade detí so zdravotným znevýhodnením).

Vzdelávaním detí bez sprievodu sme sa zaoberali aj v rámci projektu „Miznúce deti“, keďže sme zistili, že jednou z hlavných príčin, pre ktoré sa deti bez sprievodu žiadajúce na Slovensku o azyl rozhodli po niekoľkých mesiacoch pobytu v SR opustiť našu krajinu, bola práve skutočnosť, že nedostali možnosť získať tu vzdelanie. Zistili sme, že naďalej pretrváva problém neskorého zaraďovania do školské procesu. Takmer všetky respondenti z radov bývalých detí bez sprievodu sa tiež sťažovali, že si nemohli vybrať školu, resp. študijný odbor, alebo nemali žiadnu podporu pri vzdelávaní po dosiahnutí plnoletosti, museli začať pracovať a už nemali možnosť v začatom štúdiu pokračovať. V súvislosti s našimi zisteniami preto navrhujeme zaraďovanie detí bez sprievodu do škôl okamžite, resp. čo najskôr po umiestnení v detskom domove, a určite nie neskôr ako do troch mesiacov od umiestnenia. S intenzívnou výučbou slovenčiny kvalifikovaným pedagógom priamo v detskom domove treba však začať okamžite a dieťa musí vedieť, že čoskoro bude chodiť do školy, aby videlo perspektívu svojho ďalšieho života na Slovensku. Okrem toho apelujeme na zodpovedné orgány, že právo slobodnej voľby povolania a prípravy naň, teda slobodnej voľby štúdia v súlade s názorom, plánmi a schopnosťami dieťaťa, je nevyhnutné rešpektovať.

V rámci projektu „Miznúce deti“ sme tiež natočili film, v ktorom si môžete vypočuť názory mladých ľudí, ktorí prišli na Slovensko ako deti bez sprievodu, na ich skúsenosť a vzdelanie, ako aj názory ich bývalej učiteľky zo strednej školy v Trenčíne, a azylovej právničky – film s názvom „Cesta do neznáma“ je dostupný na domovskej stránke Ligy za ľudské práva, tu: www.hrl.sk.

Na záver sa dá konštatovať, že naše zistenia napovedajú tomu, že Slovensko podceňuje dôležitosť vzdelávania maloletých cudzincov, ktorí k nám prichádzajú. Namiesto toho, aby sme sa, v súlade s článkom 29 Dohovoru o právach dieťaťa, snažili smerovať výchovu a vzdelávanie dieťaťa k plnému rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových schopností, automaticky pristupujeme k týmto deťom ako k menej schopným či dokonca „analfabetom“, kým pritom ich jediný hendikep je neznalosť slovenského jazyka. Výsledkom je, že vytvárame na Slovensku generáciu nespokojných a frustrovaných mladých ľudí pracujúcich na nízko-kvalifikovaných pracovných pozíciách vo fabrikách, skladoch či reštauráciách rýchleho občerstvenia („kebaboch“), ktorým sme neumožnili splniť si sen stať sa lekármi, vedcami či inžiniermi. Týmto prístupom nestrácajú len oni svoju vysnívanú budúcnosť, ale aj Slovensko prichádza o šikovných mladých ľudí, ktorí mohli našu spoločnosť obohatiť a pomôcť jej napredovať vpred.

Svoj článok ukončím ďalším citátom mladého muža z Afganistanu, bývalého maloletého bez sprievodu, ktorý na otázku, čo by doprial všetkým deťom čo prídu na Slovensko, aby sa tu cítili dobre, odpovedal:

 „Aby ich hneď poslali do školy… najviac chcem to, aby chodili do školy, viete? Aby videli, že žijú medzi ľuďmi a nie je rozdiel, ale cítia sa dobre.“

 

Katarína Fajnorová: autorka článku, je seniorskou právničkou Ligy za ľudské práva. o.z. a vo svojej práci sa venuje najmä právnej pomoci cudzincom a maloletým bez sprievodu.

 [1] zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. h)

[2] § 3 písm. c) – princíp rovnoprávnosti v prístupe k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca, a písm. d) – zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie

[3] § 146 ods. 2 (v spojitosti s ods. 1 a 8)  školského zákona.

[4] § 19 ods. 1 Školského zákona: Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.; ods. 2: Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak; ods. 3: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (…).

[5] § 3 písm. a) Školského zákona (zakotvený princíp bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

[6] § 3 písm. b) Školského zákona

[7] § 3 : Princípy výchovy a vzdelávania

[8] § 146 ods. 3 (v spojitosti s ods. 1 a 8) Školského zákona

[9] § 146 ods. 4 Školského zákona

[10] Fajnorová, Števulová: Právne postavenie a možnosti integrácie maloletých cudzincov bez sprievodu v Slovenskej republike; Liga za ľudské práva; December 2009; (online na: www.hrl.sk/publikacie)

[11] § 146 ods. 5 Školského zákona

[12] Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[13] § 23 ods. 3 písm. f) zákona o azyle.

[14] § 22 ods. 7 zákona o azyle.

[15] Bargerová, Fajnorová, Chudžíková: Stav integrácie cudzincov s doplnkovou ochranou do spoločnosti; Liga za ľudské práva; 2011 (dostupné online na: www.hrl.sk/publikacie)

Na deň migrantov sme spustili novú webstránku o politickej účasti cudzincov

IMG_0556

18. decembra 2014,  práve v deň, kedy si pripomíname Medzinárodný deň migrantov, bola oficiálne spustená webstránka o politickej účasti cudzincov (The Migrant Participation website). Stránku vytvorila medzinárodná sieť expertov v rámci programu „Podpora politickej účasti a zapojenie prisťahovalcov v 9 krajinách strednej a východnej EÚ“.  Cieľom stránky je poskytnúť prehľad o dianí v tejto téme v Česku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Poľsku, Lotyšsku, Litve, Bulharsku a Rumunsku.

Webstránka chce prispievať k zapojeniu štátnych príslušníkov tretích krajín do politického života, podporiť ich účasť vo voľbách, poradných orgánoch a združeniach migrantov, bude tiež publikovať najnovšie správy týkajúce sa tejto témy, ako aj články odborníkov z iných krajín EU. Stránku môžete navštíviť na adrese: www.migrant-participation.eu .

Pripomienky k jej obsahu alebo námety na zlepšenie môžete poslať na adresu: migrant-participation@opu.cz

 

Spolufinancované Európskou Úniou

 

a U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs

Podporte petíciu na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti

sarah

Európska sieť na podporu osôb bez štátnej príslušnosti vyhlásila petíciu na vyjadrenie podpory ľuďom, ktorí žijú v Európe bez štátneho občianstva a ich integrácia je tým značne sťažená. Na jej podporenie zostáva už len týždeň – v slovenčine je dostupná tu www.statelessness.eu/node/493

K dnešnému dňu podpísalo petíciu 5 383 ľudí ale do 14.10.2014, kedy bude petícia odovzdaná európskym lídrom v Bruseli, potrebujú jej organizátori, European Network for Statelesness – 10 000 podpisov. Hlavným cieľom petície vo vzťahu k SR je výzva na zavedenie konania na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti, aby tak tieto osoby mali prístup k právam garantovaným Dohovorom o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti (z r. 1954) a viesť normálny život.

Na stránke Ligy za ľudské práva si môžete pozrieť krátky, 6-minutový film o živote osôb bez štátnej príslušnosti žijúcich na Slovensku, ktorý natočila Daniela Krajčová (2014).

Ďakujeme za vašu pomoc.

Východo-Európania skúmajú možnosti účasti cudzincov na politickom živote

image_1-001

 

Na začiatku septembra 2014 sa v Berlíne konal vzdelávací seminár pre odborníkov z 9 európskych krajín (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Maďarsko a Rumunsko). Podujatia sa zúčastnili odborníci zo štátnej správy a samosprávy, aktívni členovia cudzineckých komunít a zástupcovia mimovládnych organizácií. Za Slovensko sa podujatia na pozvanie slovenského partnera projektu, Ligy za ľudské práva, zúčastnila zástupkyňa Združenia miest a obcí (ZMOS) a riaditeľ Afrického Kultúrneho, Informačného a Integračného Centra.

Témou stretnutia bol o.i. pohľad na organizáciu poradných orgánov pre migrantov v Nemecku.

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu “Podpora politickej účasti a zapojenie prisťahovalcov v 9 krajinách strednej a východnej EÚ”, sa skupina odborníkov zúčastnila na viacerých zaujímavých podujatiach organizovaných inštitúciou Arbeiter-Wohlfahrt (AWO) v spolupráci s Českou Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU). Zúčastnení zástupcovia jednotlivých krajín tiež mohli porovnať úroveň zapojenia prisťahovalcov do verejného života prostredníctvom poradných orgánov vo svojich krajinách a ostatných krajinách zapojených do tohto projektu. Nemecká organizácia AWO prezentovala fungovanie poradných orgánov migrantov a možnosť účasti prisťahovalcov na rozhodovacích procesoch v Nemecku. Účastníci mali možnosť stretnúť sa a diskutovať aj s politikmi, ktorí zastupujú migrantov v poradných orgánoch a parlamente.

V čase, keď je fenomén migrácie natoľko aktuálny a všadeprítomný, keď sa ročne prisťahuje do Európskej únie 3 milióny ľudí a 2 milióny sa z nej vysťahujú, zdá sa byť vyhradzovanie práva politickej účasti na chode spoločnosti iba pre občanov krajín EÚ – prežitkom. Politickou účasťou sa rozumie predovšetkým aktívne a pasívne volebné právo (právo voliť v samosprávnych voľbách), možnosť byť členom politickej strany a zapojenie cudzincov do poradných orgánov pre práva migrantov. Aktívne zapojenie prisťahovalcov do spoločenského diania má pritom preukázateľne pozitívny vplyv na motiváciu cudzincov integrovať sa do spoločnosti (stotožnenie sa s demokratickými princípmi krajiny, dobré skúsenosti s ovplyvňovaním diania na lokálnej úrovni, kontakt s majoritou a pod.) ako aj pre samotnú spoločnosť (lepšie pochopenie problémov, s ktorými sa cudzinci stretávajú, odstraňovanie predsudkov, predchádzanie negatívnym javom ako je vznik sociálne vylúčených lokalít a pod.).

Výsledky a skúsenosti z tejto študijnej návštevy budú poskytnuté zodpovedným osobám v štátnej správe a v nasledujúcich týždňoch bude prebiehať advokačná fáza projektu zameraná na zviditeľnenie otázky zapojenia cudzincov do poradných orgánov na miestnej alebo národnej úrovni, ktoré by sa mali venovať otázkam týkajúcim sa inklúzie cudzincov a ktorých súčasťou by boli aj cudzinci samotní.

Spolufinancované z prostriedkov Európskej Únie /  Co-funded by the European Union

a Veľvyslanectvom USA / and U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs

Život bez štátnej príslušnosti

number_n

„Veľa krát som bol na cudzineckej polícii, ani to neviem spočítať. Predvedený na policajnú stanicu som bol možno 25 krát, zaistený som bol 6 či 7 krát. Ak by som mal kópiu všetkých dokumentov, ktoré o mne polícia má, trávili by sme ich čítaním aj týždeň.“

(Klient pôvodom z Kosova s udeleným tolerovaným pobytom, na Slovensku žije viac ako 20 rokov)

Časté kontroly a výsluchy, opakované a predlžované zaistenie, pravidelné návštevy na cudzineckej polícii spojené s dlhými hodinami čakania od piatej ráno za účelom podania žiadosti o predĺženie tolerovaného pobytu, strach z vyhostenia a opätovnej „rekreácie“ v útvare policajného zaistenia, to je každodenná realita viacerých klientov, ktorí vyhľadajú našu pomoc a právnu radu. Keď sú prepustení z útvaru policajného zaistenia, kde niektorí strávili aj jeden a pol roka, a je im udelený tolerovaný pobyt chvíľku sa tešia, pretože majú, často po mnohých rokoch, oprávnený pobyt. Veľmi rýchlo však z tejto radosti vytriezvejú, keď si uvedomia, že tolerovaný pobyt udelený z dôvodu, že ich vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné, im nedáva možnosť žiť normálny život. Predovšetkým, nemajú právo legálne pracovať, a teda buď sa živia odpadkami a žijú na ulici, alebo vykonávajú podradné práce „na čierno“, kde často dochádza k ich vykorisťovaniu. Navyše štát touto nelogickou a nehumánnou právnou úpravou prichádza o financie vo forme daní a podporuje nelegálne zamestnávanie. Pokiaľ ide o dávky zo systému sociálnej starostlivosti, osoby s tolerovaným pobytom majú nárok len na dávku v hmotnej núdzi, t.j. cca 60 eur mesačne, čo nestačí ani na ubytovanie v trošku lepšej ubytovni pre bezdomovcov. Ak teda nechcú porušovať zákon, a ani pracovať v nedôstojných podmienkach, majú problém prežiť.

„Chcem len pracovať. Prečo mi nedajú taký pobyt, aby som mohol pracovať? Nútia ma pracovať nelegálne. Som unavený. Musím vykonávať náročnú manuálnu prácu na stavbách. Často mi nezaplatia a ja sa ani nemôžem sťažovať.  Moje telo trpí a ja už nevládzem. Toto nie je život.“

(Klient pôvodom z Ukrajiny s udeleným tolerovaným pobytom, žije na Slovensku viac ako 15 rokov, družka a maloletý syn sú občanmi SR)

Keď človek nemá potrebné doklady ani prácu, vedie to k ďalším závažným dôsledkom. Nemá čo jesť, nemá kde bývať, nemá zdravotné poistenie, nemôže študovať, nemôže uzavrieť manželstvo, nevie sa postarať o deti… dopad na súkromný a rodinný život, na česť a dôstojnosť človeka je katastrofálny.

„Vzali mi deti, pretože som nebola schopná sa o ne starať. Ale ako som sa o ne mala starať, keď som nemala právo pracovať? Keď nemôžem pracovať, ako mám platiť ubytovanie pre seba a svoje deti? Ako mám zarábať, ak sa nechcem predávať? Keď súd rozhodol, že mi vezme deti, bola som práve v zaistení, pretože polícia ma chcela zo Slovenska vyhostiť. Nebola som ani prítomná na pojednávaní. O rozhodnutí súdu som sa dozvedela až po prepustení zo zaistenia. Chcem svoje deti späť.“

Anastazia sa narodila v bývalej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republike (USSR) a následne žila v Moldavskej sovietskej socialistickej republike (MSSR), odkiaľ ušla na Slovensko po vytvorení samostatného moldavského štátu v roku 1991. V Podnestersku, separatistickom regióne Moldavska, kde žila, vypukla občianska vojna, vychádzať do ulíc bolo nebezpečné a prišla o prácu. Spolu s ďalšími desiatimi dievčatami sa rozhodla „cez agentúru“ si vybaviť cestu na Slovensko, kde mala prisľúbenú prácu šičky. Prísľub sa nenaplnil, išlo o obchod s peknými mladými dievčatami a tak sa začalo jej 20 rokov utrpenia na Slovensku. Život na ulici, odobratie detí, zdravotné problémy bez lekárskeho ošetrenia, beznádej, strata hrdosti, len tma na konci tunela. Opakované pokusy o vyhostenie zlyhali, ani Moldavsko ani Ukrajina ju neuznali ako svoju občianku. Pokus o získanie azylu z humanitných dôvodov. Slepá dôvera, že inštitúcia rozhodujúca o osudoch utečencov by snáď v sebe mohla mať štipku humanity. Ale bol to naivný omyl, ľudskosť v azylovom konaní zrejme nemá svoje dôležité miesto.

Nový zákon o pobyte cudzincov (č. 404/2011 Z. z.) účinný od 1.1.2012 priniesol sotva badateľné svetielko nádeje do tmavého tunela. Podľa § 46 ods. 2 písm. b) nového zákona dostalo ministerstvo možnosť udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas osobe bez štátnej príslušnosti aj bez splnenia podmienok stanovených v zákone. Zároveň však § 46 ods. 3 zakotvil povinnosť preukázať, že žiadateľ o tento druh pobytu nemá štátnu príslušnosť a) štátu, v ktorom sa narodil, b) štátu, v ktorom mal svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt, a c) štátu, ktorého štátne občianstvo majú jeho rodičia a ostatní rodinní príslušníci. Bremeno dôkazu leží výlučne na žiadateľovi, ktorý musí preukázať, že je skutočne osobou bez štátnej príslušnosti. V prípade Anastazie sa to nakoniec podarilo. Cudzinecká polícia ju uznala za osobu bez štátnej príslušnosti a udelila jej trvalý pobyt. Tým dostala šancu začať žiť plnohodnotný život. Ale nie je už neskoro? Z dvadsaťročného dievčaťa plného snov a ideálov, ktoré prišlo do Európy hľadajúc bezpečný a pokojný život sa stala zničená štyridsiatnička, ktorej sa dlhé roky utrpenia vpísali nielen do tváre, ale aj do duše. Cesta z dna bude ťažká, ale držíme jej palce.

Klientov, ktorí žijú na Slovensku desiatky rokov bez dokladov a bez možnosti vycestovať máme viacero. Ich osudy sú podobne bolestné ako je osud Anastazie. Nemôžu sa vrátiť domov, ale ani Slovensko ich nechce. Napriek tomu, že mnohí z nich sa plne začlenili do spoločnosti, ovládajú slovenčinu už lepšie ako ich rodný jazyk, majú tu partnerov/partnerky, niektorí majú deti, ktoré sú slovenskými občanmi. Keď už cudzinecká polícia nevie čo s nimi a nedokáže ich vyhostiť, tak ich na našom území začne „tolerovať“. Tolerovať znamená, že ich prítomnosť na našom území je štátom „akceptovaná“ (veď čo už s nimi keď ich žiadna iná krajina nechce prijať), ale ich aktivity akceptované nie sú. Najlepšie by bolo keby sa stali neviditeľnými. A ak im zákonom sťažíme život najviac ako sa dá, možno to psychicky (alebo fyzicky – ulica, hlad, zima) nezvládnu a ak nezomrú, tak odtiaľto odídu hľadať svoj kúsok „domoviny“ niekam inam. Veď aj cudzinecký pas, ktorý im Slovenská republika vydáva slúži len na vycestovanie zo SR, ale nie na návrat. Je to jednosmerný lístok za hranice tejto slušnej humánnej krajiny rešpektujúcej zákony a ľudskú dôstojnosť (poznámka: „zákon“ nerovná sa ľudské práva a pojem „ľudská dôstojnosť“ nezahŕňa dôstojnosť osôb bez dokladov).

Mnohí z týchto ľudí sú, rovnako ako Anastazia, osobami bez štátnej príslušnosti. Niektorí o tom vedia, iní nie; veď často ani nerozumejú čo znamená „mať štátnu príslušnosť“. Skutočnosť, že nemajú štátne občianstvo žiadnej krajiny často zistia až po opakovaných zaisteniach a neúspešných pokusoch cudzineckej polície o ich vyhostenie.

„Ja neviem aké je moje občianstvo. Keď sa ma na polícii spýtali na moju štátnu príslušnosť, povedala som „moldavská“, pretože som prišla z Moldavska. Myslela som si, že občianstvo znamená „odkiaľ pochádzam“. Ale ja som sa narodila na Ukrajine. Tak možno mám ukrajinské občianstvo? Neviem. Čo presne znamená „štátna príslušnosť“?

(Anastazia)

Slovenská republika je signatárom Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátneho občianstva z roku 1954, v ktorom sa zaručila garantovať osobám bez štátneho občianstva určitý minimálny štandard práv (ide o práva týkajúce sa ich osobného postavenia, pobytu, dokladov, vzdelania, a pod.). Osoby bez štátnej príslušnosti nachádzajúce sa v postavení cudzincov s udeleným tolerovaným pobytom alebo dokonca v postavení osôb bez pobytu čeliacich vyhosteniu do „domovskej“ krajiny, ktorá v skutočnosti neexistuje, nemajú vytvorené podmienky a ani možnosť využívať práva, ktoré im Dohovor garantuje. Slovenská republika tak vo vzťahu k týmto osobám porušuje svoje záväzky. Prijatie nového zákona o pobyte cudzincov obsahujúceho ustanovenie, ktoré umožňuje osobám bez štátnej príslušnosti požiadať o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, je prvým krôčikom v smere zvýšenia ochrany týchto osôb.

Napriek tomuto pozitívnemu a vítanému kroku, ktorý umožňuje získanie trvalého pobytu aspoň tým  z nich, ktorí vedia svoj stav bez štátnej príslušnosti preukázať, ďalšie legislatívne zmeny sú nevyhnutné. Mnohé osoby bez občianstva nemajú možnosť predložiť písomné dôkazy o tom, že ich žiaden zo (zákonom stanovených) štátov nepovažuje za svojich občanov. V Lige za ľudské práva sme presvedčení, že k zvýšenej ochrane osôb bez štátnej príslušnosti by prispelo zavedenie konania na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti. Takéto konanie existuje vo viacerých európskych krajinách, ako napr. v Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve či v susednom Maďarsku. Konanie umožňuje štátom identifikovať osoby bez štátnej príslušnosti nachádzajúce sa na ich území, aby im tak následne boli schopné garantovať náležité právne postavenie a práva vyplávajúce z Dohovoru. Slovenská republika by sa mohla inšpirovať už existujúcou právnou úpravou takéhoto konania v iných štátoch a zavedením konania do našej právnej úpravy sa tak posunúť o krok ďalej v ochrane práv osôb bez občianstva.

Štatistiky (aj keď veľmi nedokonalé a nekonzistentné), ako aj naše skúsenosti ukazujú, že počet osôb bez štátnej príslušnosti na Slovensku je pomerne malý (išlo by zrejme o niekoľko desiatok osôb ročne) v porovnaní s inými kategóriami cudzincov. Avšak prekážky, ktorým títo ľudia čelia a krutý dopad, ktorý má neisté právne postavenie na ich život, by nemali byť ignorované, iba preto, že nejde o závratné počty osôb.

Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli zapojiť do kampane Európskej siete na ochranu osôb bez štátnej príslušnosti (European Network on Statelessness), ktorej súčasťou je petícia vyzývajúca na zavedenie konania na identifikáciu osôb bez štátnej príslušnosti vo všetkých európskych krajinách. V Európe žije odhadom 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti.

Ak chcete aj Vy pomôcť osobám bez štátnej príslušnosti môžete tak urobiť online podpísaním petície (www.hrl.sk), ktorá bude predložená európskym lídrom v Bruseli v deň vyvrcholenia kampane 14.10.2014. Od podpísania Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti uplynulo 60 rokov, je najvyšší čas zaručiť osobám bez štátneho občianstva práva, ktoré im Dohovor garantuje.

Právnu pomoc sme osobám bez štátnej príslušnosti schopní v Lige za ľudské práva poskytovať vďaka projektu „Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4“ podporeného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, program Solidarita pri riadení migračných tokov. Tento článok vznikol v rámci uvedeného projektu. Názory prezentované v článku sú výlučne názormi autorky. Európska komisia nezodpovedá za obsah a akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

 

Autorka: Katarína Fajnorová, právnička OZ Liga za ľudské práva

Odlúčené deti – malí utečenci na Slovensku

saska

Odlúčené dieťa, alebo maloletý bez sprievodu (legislatívny pojem), je dieťa (osoba do 18 rokov), ktoré nie je štátnym občanom Slovenska a na našom území sa nájde bez sprievodu rodičov alebo zákonných zástupcov. V anglickej terminológii sa takéto dieťa nazýva „separated child“, alebo „unaccompanied minor“.

Autorka sa v článku pokúša zodpovedať otázky – Kto sú tieto deti? Ako sa k nám dostanú? Odkiaľ prichádzaju? Kde sú ich rodičia?

Maloletí bez sprievodu na Slovensku

Ide o deti, ktoré prichádzajú najmä z Afganistanu, Somálska, Čečenska, Eritrey, Moldavska, Gruzínska, Vietnamu, Bangladéša, Ruskej federácie, Palestíny, Kuvajtu, či Sýrie. Každoročne sa na Slovensku nájde približne 140 – 200 detí bez sprievodu. Okrem detí vo veku 15 až 18 rokov, ktorých je väčšina, sa od roku 2009 u nás našli aj deti vo veku 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 rokov, či dokonca deti jedno a dvoj-ročné. Mnohokrát ide o súrodencov – často má jeden z nich viac ako 18 rokov. V tomto prípade sú po príchode na Slovensko takíto súrodenci zväčša rozdelení – dieťa do 18 rokov vstupuje do starostlivosti orgánov sociálno-právnej ochrany a kurately, pričom je predbežným opatrením súdu umiestnené v detskom domove, zatiaľ čo starší súrodenec je umiestnený buď v Útvare policajného zaistenia cudzincov, ako migrant, ktorý nemá doklady a na naše územie vstúpil a zdržuje sa na ňom neoprávnene, alebo v azylovom tábore, ak požiada na území Slovenska o azyl.

Ako je možné, že sa tak malé deti ocitnú v našej krajine bez rodičov, či zákonných zástupcov po prekonaní  tisícov kilometrov, a mesiacoch cesty do bezpečia? Kto ich vlastne na tejto ceste sprevádza?

Pochádzam zo severu Afganistanu, mám 16 rokov. Zabili mi rodičov, býval som u strýka. Keď zomrel strýko, brat jeho manželky mal kontakty na Taliban a chodievali k nám domov na motorkách. Chceli ma poslať na výcvik mladých atentátnikov, na afgánsko-pakistanskú hranicu. Nechcel som ísť. Ušiel som do iného mesta za druhým strýkom, ktorý ma poslal do Európy. Chcel by som tu zostať študovať a pracovať.“  Odlúčené dieťa z Afganistanu

Mám 16 rokov, som z Afganistanu. Cestoval som s rodičmi, a súrodencami. Mám 9 ročnú sestru, 12 ročného brata, a 24 ročnú sestru. Počas cesty som bol asi pred 10 dňami oddelený od mojej rodiny prevádzačmi. Nevidel som ich tváre, mali na hlave kukly. Bolo to po ceste, ani neviem v akej krajine. Potom som štyri dni išiel s nimi autom. Následne som mal vystúpiť.  Nechali ma v lese, kde som bol dlho, asi štyri dni. Zastavil som sám policajtov, bol som hladný, smädný a bál som sa. Otec vybavoval cestu, neviem presne kam sme išli, a za kým, nám deťom to rodičia nehovorili. Doma sme dostali list od Talibanu, aby som sa k nim pridal. Môj otec odmietol. Jeden Talibanec tiež chcel moju najstaršiu sestru za ženu… Možno moj strýko v Kábule by mohol vedieť, kde je teraz moja rodina…“ Odlúčené dieťa z Afganistanu

Pochádzam z Afganistanu. Mnoho rokov sme žili v utečeneckom tábore v Pakistane. Moja mama zomrela. Môj otec žije od roku 2003 legálne v Holandsku. Má dočasné povolenie na pobyt. Mám tri staršie sestry. S jednou z nich, ktorá má 21 rokov, sme sa rozhodli odísť za otcom…Potom, ako sme sem prišli, ma od sestry oddelili. Neviem presne, kde teraz je. „ (pozn. Sestra umiestnená do Útvaru policajného zaistenia cudzincov. Otcovi medzičasom v Holandsku nebola predľžená doplnková ochrana, a stratil povolenie na pobyt).

Ja a môj brat sme z Afganistanu, ale bývali sme v Iráne. Mama je z Iránu a ocko z Afganistanu. Mám 13 rokov, môj brat má 7. Cestovali sme s rodičmi a našou malou sestričkou. Ale tí ľudia nás potom rozdelili…Mama s ockom a bábätkom museli nastúpiť do jedného kamiónu, a ja s mojím bratom do druhého. Veľmi sme plakali, ale povedali, nech sklapneme. Neviem, kde sú naši rodičia. My sme sa dostali sem. Chceme ísť za nimi…Nevieš kde je mama a ocko? Pomôž nám ich nájsť...“ Súrodenci z Afganistanu

Som zo Somálska.Otca zabili militanti Al-Shabab, bojoval proti nim. Predtým bol učiteľ. Aj mama bola učiteľka. Teraz predáva vajíčka, máme sliepky. Som najstarší, mám ešte menších bratov a sestry. U nás Al-Shabab v autách so zbraňami jazdia po ulici, a zastavujú chalanov, ako ja, aby sme išli s nimi bojovať. Aj mňa zastavili, ale podarilo sa mi ujsť. Mama sa o mňa veľmi bála, že ma vezmú. Povedala, že musím odísť a poslala ma k strýkovi do Etiópie. Neviem, čo je s nimi. Bojím sa, či Al-Shabab niečo neurobili mame, a mojim bratom a sestrám, za to, že som ušiel…Oni si ťa vedia nájsť, aj kde bývaš…Strýko mi potom zariadil cestu do Európy. Letel som do Ruska, človek na letisku, čo ma čakal mi vzal doklady. Potom sme boli v Rusku v byte veľa mesiacov aj s ostatnými chalanmi zo Somálska..Nakoniec nás autami viezli ďalej. Tam nás chytili policajti, a dali nás do väzenia (útvar policajného zaistenia cudzincov). Povedali, že nás idú poslať naspäť do Somálska. Nemali sme tam čo jesť, a spali sme na zemi, v malej cele nás bolo 10. Nakoniec nás po troch mesiacov pustili. V meste na nás ľudia pokrikovali, že sme opice, aj hádzali kamene. Stretli sme jedného chlapa, povedal, že nás zavezie do Európy, že je to pár kilometrov. Peniaze sme nemali, povedal, že mu zaplatíme potom, alebo máme vykradnúť obchod…. Nevedel som, čo robiť… Povedal som mu po anglicky, že zaplatím potom. On povedal, že aj s úrokami. Nakoniec nás nechal v lese, povedal, že ide po vodu. Už neprišiel. Potom sme zastavili policajtov. Chcem tu zostať, zas chodiť do školy, potom pracovať, nejak skúsiť zistiť, čo je s mamou..“ Odlúčené dieťa zo Somálska, 16 rokov

———

Obrovským celo-európskym problémom týkajúcim sa odlúčených detí sú ich miznutia. Po umiestnení do detského domova drvivá väčšina detí v priebehu pár týždňov či mesiacov zmizne. Z príbehov detí uvedených vyššie, mali len dva prípady šťastný koniec. Somálsky chlapec ako utečenec dostal na Slovensku azyl, teda najvyššiu formu medzinárodnej ochrany, a malí afgánski súrodenci sa po takmer ročnom pobyte na Slovensku zlúčili so svojimi rodičmi, ktorých sa podarilo vypátrať v inej krajine Európskej únie, kde bol rodine udelený štatút utečencov.  Ostatné deti, ktorých príbeh bol opísaný vyššie z detského domova zmizli, a nevieme, čo sa s nimi ďalej stalo. Podobne mizne 95% všetkých odlúčených detí zachytených na našom území.

Koristia na osudoch týchto detí a ich rodín ďalej prevádzači? Čakajú na nich pred bránami detských domovov s prísľubom, že ich dopravia za rodinou, aby mohli od rodičov či príbuzných výlákať ďalšie peniaze? Dovedú ich skutočne na miesto určenia? Čomu všetkému sú deti počas cesty s týmito ľuďmi vystavené? Nie sú ďalej zadržiavané ako výkupné, aby splatili fiktívny dlh rodiny a nútené k prostitúcii, otrockej práci, predaju drog, žobraniu, či krádežiam? Natíska sa však najmä otázka, čo by sa malo na Slovensku zlepšiť v prístupe k odlúčeným deťom, a ako by predmetné opatrenia mohli viesť k prevencii ich miznutí a hľadaniu trvalého riešenia.

Je potrebné začať najmä určovaním najlepšieho záujmu odlúčeného dieťaťa. Najlepší záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri všetkých konaniach s odlúčeným dieťaťom. Každé posúdenie či určenie najlepšieho záujmu sa musí uskutočniť zohľadniac individuálne okolnosti každého dieťaťa a musí zohľadniť:

 • —  Rodinnú situáciu dieťaťa
 • —  Situáciu v krajine pôvodu dieťaťa
 • —  Osobitosti, ktoré spôsobujú zvýšenú zraniteľnosť dieťaťa
 • —  Bezpečnosť dieťaťa a riziká, ktorým je/ by mohlo byť vystavené
 • —  Potrebu ochrany a opatrenia na zabezpečenie ochrany dieťaťa
 • —  Duševné a fyzické zdravie dieťaťa
 • —  Vzdelanie a socioekonomické podmienky
 • —  Mieru integrácie v hostiteľskej krajine (na Slovensku)

Vyhodnocovanie najlepšieho záujmu dieťaťa musí byť uskutočnené zohľadniac:

 • —  Pohlavie dieťaťa
 • —  Národnosť, etnický pôvod, kultúrny a lingvistický pôvod dieťaťa

Určenie najlepšieho záujmu musí byť multidisciplinárnym postupom vykonaným viacerými odborníkmi, ktorí pracujú s dieťaťom.  Pre všetky odlúčené deti bez rozdielu musí byť dostupná procedúra na určenie ich najlepšieho záujmu, ktorý bude následne zohľadnený ako prvoradé hľadisko pri hľadaní dlhodobého riešenia pre konkrétne dieťa. Toto určovanie najlepšieho záujmu musí zohľadniť:

 • —  Či je dieťa utečencom a potrebuje medzinárodnú ochranu
 • —  Dopad zotrvania v hostiteľskej krajine (na Slovensku) na blaho dieťaťa
 • —  Dopad zlúčenia s rodinou v tretej krajine
 • —  Dopad zlúčenia s rodinou v krajine pôvodu

Poručník, resp. opatrovník, dieťaťa je osobou, ktorá zabezpečuje, že najlepší záujem je prvoradým hľadiskom pri všetkých rozhodnutiach a postupoch s dieťaťom. V tejto súvislosti patrí medzi kompetencie poručníka/ opatrovníka nasledovné:

 • — Zabezpečuje, že názory a postoje dieťaťa sú zohľadnené vo všetkých rozhodnutiach, ktoré sa dieťaťa týkajú
 • — Zabezpečuje, že dieťa má vhodné právne zastúpenie v azylovom konaní a v iných konaniach na zabezpečenie trvalého riešenia pre dieťa
 • — Zabezpečuje, že dieťa má náležitú starostlivosť, ubytovanie, vzdelanie, jazykovú podporu a zdravotnú  starostlivosť, a že mu je umožnené praktizovať jeho náboženstvo
 • — Preskúmava, spoločne s dieťaťom, možnosť vyhľadania rodiny a zlúčenia s rodinou
 • — Pomáha dieťaťu udržiavať kontakt s jeho/ jej rodinou, ak je to vhodné
 • — Snaží sa nájsť trvalé riešenie, ktoré bude v najlepšom záujme dieťaťa
 • — Je prostredníkom medzi dieťaťom a ďalšími orgánmi či organizáciami, ktoré dieťaťu poskytujú služby
 • — Zaujíma sa o neformálnu sieť priateľov a známych dieťaťa
 • — Konzultuje s dieťaťom a radí mu
 • — Presadzuje najlepší záujem dieťaťa

Bohužiaľ, podľa údajov z vybraných súdov SR, bol od roku 2009-2013 ustanovený opatrovník len 39-tim odlúčeným deťom, pričom poručník bol ustanovený len 2 odlúčeným deťom. Nejedná sa o kompletné údaje, avšak postačia na ilustráciu statusu quo, ktorý pretrváva mnoho rokov, a síce, že odlúčeným deťom v Slovenskej republike je ustanovovaný opatrovník/poručník skôr výnimočne. Taktiež jeho ustanovenie nie je okamžité a často krát odlúčené deti nemajú ustanoveného opatrovníka aj mesiac a viac po umiestnení do detského domova. Bez opatrovníka nemôžu podať žiadosť o azyl, žiadosť o tolerovaný pobyt, nemôže začať formálny proces pátrania po rodine a zlúčenia s rodinou a podobne.

Zlúčenie rodiny s príbuzným v inom členskom štáte EÚ možno v zásade zabezpečiť dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom žiadosti o udelenie pobytu odlúčeného dieťaťa v inom členskom štáte za účelom zlúčenia s rodinou (realizuje sa prostredníctvom zastupiteľského úradu danej krajiny),
 • prostredníctvom azylového konania, kedy ide o postúpenie posúdenia žiadosti o azyl, ktorú odlúčené dieťa podalo v SR, členskému štátu, v ktorom sa oprávnene zdržuje rodinný príslušník alebo príbuzný dieťaťa (prichádza do úvahy jedine v prípade, ak odlúčené dieťa žiadateľom o udelenie azylu v SR).

V prípade, že je odlúčenému dieťaťu udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, má dieťa právo zlúčiť sa so svojou rodinou v Slovenskej republike. Pokiaľ bol dieťaťu udelený azyl na Slovensku, má právo zlúčiť sa so svojimi rodičmi jednak na základe zákona o azyle, ale aj na základe smernice o práve na zlúčenie rodiny. Navyše smernica umožňuje odlúčenému dieťaťu, ktorému bol udelený v SR azyl, aj zlúčenie s jeho opatrovníkom alebo iným rodinným príslušníkom, ak dieťa nemá rodičov alebo týchto nemožno vypátrať. Zákon o azyle umožňuje dieťaťu, ktorému SR poskytla doplnkovú ochranu zlúčenie s rodičmi.

Medzi dokumenty, ktoré má opatrovník v spojupráci s ostatnými relevantnými orgánmi v SR zabezpečiť za účelom zlúčenia rodiny patrí:

 • dokumenty potvrdzujúce príbuzenský vzťah MBS s osobami, s ktorými sa chce zlúčiť (rodné listy, doklady totožnosti, potvrdenie o príbuzenskom vzťahu a pod.);
 •  dokumenty preukazujúce, že sa príbuzní MBS nachádzajú v cieľovej krajine legálne (potvrdenie o pobyte, rozhodnutie o udelení azylu či poskytnutí doplnkovej ochrany a pod.);
 •  dokumenty vyjadrujúce vôľu príbuzných MBS zlúčiť sa s ním (napr. oficiálny list, v ktorom člen rodiny napíše, že súhlasí so zlúčením a preberá za MBS zodpovednosť  a starostlivosť)

Pri zabezpečovaní dokumentov je kľúčová spolupráca opatrovníka s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami a právnym zástupcom dieťaťa. Ide o náročný a dlho trvajúci proces vyžadujúci si intenzívnu komunikáciu s viacerými aktérmi doma i v zahraničí, v cudzom jazyku, a vysokú znalosť azylového, cudzineckého a európskeho práva. 

Skúsenosti ukazujú, že proces zlučovania rodiny môže byť veľmi zdĺhavý a zabezpečenie potrebných dokladov a dôkazov o príbuzenskom vzťahu komplikované. Preto odporúčame, za predpokladu, že nedôjde k podaniu žiadosti o azyl ihneď po začatí procesu zlučovania, aby opatrovník požiadal v mene odlúčeného dieťaťa o tolerovaný pobyt na území SR, aby sa tak zabránilo situácii, kedy dieťa žije na Slovensku niekoľko mesiacov bez udeleného povolenia na pobyt. Zároveň má byť dieťa pravidelne informované o priebehu procesu zlučovania s rodinou, čo je dôležité najmä z hľadiska jeho psychického rozpoloženia a pocitu istoty. Pri zlučovaní dieťaťa z rodinou sa má vždy dôsledne sledovať najlepší záujem dieťaťa, a preto ešte pred realizáciou zlúčenia je potrebné dôkladne preskúmať, či je v súlade s týmto záujmom.

Pokiaľ ide o relevantné rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ďalej len „ESD“) v tomto smere je kľčový rozsudok ESD z 6.6.2013 vo veci C‑648/11, v ktorom ESD predostrel nasledovnú interpretáciu čl. 6 ods. 2 Dublinského nariadenia, (pozn. stanovuje kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) – tzv. „Dublin III“ – účinnosť február 2014):

Článok 6 druhý odsek nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúci kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, keď maloletá osoba bez sprievodu, ktorá nemá žiadneho rodinného príslušníka oprávnene sa zdržiavajúceho na území členského štátu, podala žiadosti o azyl vo viacerých členských štátoch, sa za „zodpovedný členský štát“ označuje členský štát, v ktorom sa tento maloletý nachádza po tom, ako v ňom podal žiadosť o azyl.“

Uvedené znamená, že v prípade, že odlúčené dieťa podalo žiadosť o azyl vo viacerých EÚ krajinách vrátane na území Slovenska/príp. vstúpilo do EÚ cez územie Slovenska, nepožiadalo o azyl a naše územie opustilo, nemá byť transferované do iného členského štátu v rámci Dublinského konania, ak v tomto inom členskom štáte nemá rodinného príslušníka, s ktorým sa chce zlúčiť, resp. ktorý v inom členskom štáte “nemá žiadneho rodinného príslušníka oprávnene sa zdržiavajúceho na území členského štátu”.

V praxi to ďalej znamená, že by boli identifikovaní rodinní príslušníci dieťaťa, a za účelom zlúčenia dieťaťa s rodinným príslušníkom v inom členskom štáte EÚ vrámci Dubliského konania, by odlúčené dieťa požiadalo o azyl na Slovensku, preto, aby mohlo byť zlúčené s týmto rodičom v inej členskej krajine. Avšak rodič dieťaťa by sa v krajine mohol v tom momente nachádzať už neoprávnene (napr. by stratil prácu a tým aj pobyt, resp. nebola by mu predĺžená doplnková ochrana). V tom prípade má byť zodpovedným členským štátom na posúdenie žiadosti odlúčeného dieťaťa o azyl Slovenská republika.

Odlúčené deti sú predovšetkým deťmi. Ich imigračný status má byť až druhoradý. Bez toho, aby sa do povedomia všetkých orgánov, ktoré s nimi v Slovenskej republike prichádzajú do kontaktu a rozhodujú o ich živote nedostala táto premisa, bude skutočné zlepšenie systému ich ochrany, a starostlivosti, spolu s intenzívnym bojom proti trestnému činu prevádzačstva v nedohľadne.

Právnu pomoc sme odlúčeným deťom schopní v Lige za ľudské práva poskytovať vďaka projektu „Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4“ podporeného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, program Solidarita pri riadení migračných tokov. Tento článok vznikol v rámci uvedeného projektu. Názory prezentované v článku sú výlučne názormi autorky. Európska komisia nezodpovedá za obsah a akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

 

Autorka: Alexandra Malangone, právnička OZ Liga za ľudské práva

 

 

Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín Solidarita pri riadení migračných tokov

 

Hlas migrantov na Slovensku nezaznieva

Meeting with Malmö Deputy Mayor

Migranti, občania EU a štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným pobytom na Slovensku, predstavujú 1.3 % populácie našej krajiny[1]. Na konci roka 2013 u nás s oprávnením na pobyt žilo 26,157 štátnych príslušníkov tretích krajín a 45,492 občanov EU, EHP a Švajčiarska. Ako ukazujú štatistiky, až 80% z nich už z hľadiska ich právneho statusu je možné považovať usadených migrantov, pretože im bol udelený trvalý pobyt, ktorý im v rôznych oblastiach ich integrácie a života na Slovensku priznáva vyššiu mieru práv ako novo-prichádzajúcim cudzincom.

Získanie trvalého pobytu na území Slovenska však nie je ani po 5 rokoch prechodného pobytu samozrejmosťou, rovnako ako udelenie štátneho občianstva naturalizáciou po ôsmych rokoch trvalého. A plné občianske a politické práva formálne získa až naturalizovaný migrant, ktorému po ôsmych rokoch trvalého pobytu a dvoch rokoch čakania na vybavenie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR vyhovie Ministerstvo vnútra SR.

To znamená, že plne integrovaní, usadení cudzinci, ktorým ešte nebolo udelené štátne občianstvo SR, majú len čiastočnú, limitovanú možnosť, po dlhú dobu ich života na Slovensku, ovplyvňovať veci verejné iba na lokálnej úrovni, nakoľko im niektoré volebné zákony priznávajú právo voliť a byť volení do orgánov územnej samosprávy obcí a VÚC[2].

Koncom roka toto číslo, čiže počet oprávnených voličov, ktorí sú cudzincami mohlo predstavovať, či predstavovalo cca 56 000 (pretože údaj o trvalom pobyte zahŕňa aj bližšie neurčený počet deti). Ak teda 4,463,039 bol posledný známy údaj o celkovom počte všetkých oprávnených voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov koncom roka 2013,[3] potom percentuálny podiel štátnych príslušníkov tretích krajín (bez občanov EU) na tomto počte bol zhruba 0,12 %.  Údaj o skutočnej volebnej účasti tejto skupiny obyvateľov na ostatných voľbách však chýba.

 

Formálne možnosti politickej účasti migrantov

Ako sme na tom z formálneho hľadiska, pokiaľ ide celé spektrum možností politickej účasti cudzincov a v porovnaní s inými krajinami EU, vyhodnocuje renomovaný Európsky porovnávací výskum MIPEX.

MIPEX konštatuje, že odhliadnuc od obmedzeného volebného práva cudzincov na lokálnej úrovni, Slovensko neprikladá občianskej či politickej účasti cudzincov žiadnu váhu. Občania tretích krajín mimo EU síce na Slovensku smú voliť na lokálnej úrovni (podobne ako je tomu v Estónsku, Maďarsku, Litve a Slovinsku), avšak sú im upierané iné, základné politické slobody. Nesmú byť členmi politických strán za ktoré na lokálnej úrovni kandidujú nakoľko podľa Slovenskej ústavy a zákona o politických stranách a hnutiach smú politické strany zakladať a byť ich členmi iba občania Slovenskej republiky. Formálna stránka právnej úpravy teda rovnosť medzi kandidátmi nezaručuje.

Pokiaľ ide o ďalšie možnosti migrantov podieľať sa na správe vecí verejných, MIPEX za negatívum v tejto oblasti integrácie považuje napr. skutočnosť, že cudzinci bez trvalého pobytu nemôžu získať licenciu na televízne a rozhlasové vysielanie (na rozdiel od ostatných 28 porovnávaných krajín). Možnosť podieľať sa na tvorbe verejných politík v oblastiach týkajúcich sa práv či integrácie cudzincov je podľa tohto výskumu tiež slabá, nakoľko neexistuje žiadny poradný alebo konzultačný orgán, ktorý by na národnej alebo na lokálnej úrovni nechal v dôležitých chvíľach zaznieť hlas migrantov samotných. Naposledy boli cudzinci prostredníctvom ich zástupcov niektorých komunít prizývaní k tvorbe Koncepcie integrácie cudzincov v Slovenskej republike v roku 2009, avšak ich združenia a komunity nemajú priestor a možnosti na dlhodobú systematickú činnosť, nakoľko im štát nepomáha s financovaním aktivít a ich práca je do značnej miery závislá od projektov Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF).[4] K tvorbe novej Integračnej politiky prijatej v januári 2014, ani k procesu tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike však zástupcovia migrantov prizývaní neboli, čo bolo podrobené kritike mimovládnych organizácii pracujúcich s migrantmi.[5]

Sporadicky a v malých počtoch sa cudzinci zúčastňujú odborných stretnutí, ktoré od roku 2010 pod názvom Integračné fórum organizovalo (v súčasnosti už neexistujúce) Centrum pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pozitívnym signálom je, že znenie kapitoly 3 Integračnej politiky SR (hoci opatrným tónom) vyzýva Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zvážiť vytvorenie osobitného Výboru pre práva cudzincov Rady vlády pre ľudské práva a menšiny. Je teda možné, že v budúcnosti podobný výbor vytvorený bude, otázkou však ostáva, nakoľko v ňom budú zastúpení priamo migranti a v akom počte.

 

Má verejnosť záujem počuť názor cudzincov?

Podľa výskumu postojov verejnosti voči cudzincom publikovaného v roku 2009, politický diskurz sa zameriava viac na ochranu bezpečnosti krajiny a kontrolu hraníc ako na prínosy imigrácie, čo sa v konečnom dôsledku odráža aj vo verejných postojoch Slovákov voči migrantom, a to je napokon úzko spojené s neochotou obyvateľstva prijímať rozmanitosť akéhokoľvek druhu.[6] Ako konštatuje uvedený výskum, aj mediálne pokrytie témy je slabé a nevyvážené.

Centrum pre výsku etnicity a kultúry (CVEK) a Open Society Fund (OSF) publikovali koncom roka 2012 výskum verejnej mienky v oblasti pravicového extrémizmu, pričom priamo postojom verejnosti voči cudzincom, migrácii a diverzite výskumníčky venovali celú jednu kapitolu.[7] Zaujímavosťou je, že až cca 60% respondentov výskumu bolo viacmenej proti tomu, aby cudzinci zastávali akékoľvek politické funkcie, hoci diverzitu ako takú považovali za prínosnú.

 

Prečo dať migrantom hlas?

Známy sociológ Michal Vašečka v jednom z výskumov publikovaných v roku 2009 konštatuje, že umožnenie politickej participácie cudzincov v politických štruktúrach je významným indikátorom miery integrácie, a že pre mnohých teoretikov je aj jedným z najkľúčovejších indikátorov úspešnosti integrácie a otvorenosti krajiny, keďže do značnej miery podmieňuje ostatné roviny a prístup cudzincov k spoločenským zdrojom, a to vďaka možnosti ovplyvňovať svoje podmienky legálnymi, demokratickými spôsobmi. [8]

Miera možnosti politickej účasti cudzincov a cudziniek na správe vecí verejných by podľa nášho názoru nemala ostať čisto v osídlach priania verejnej mienky, ale mala by cielene byť súčasťou uvažovania a hodnôt politických elít, ktoré by mali byť vo svojom rozhodovaní zbavené predsudkov a neodôvodneného strachu z menšín.

Súčasné právne možnosti zapojenia usadených migrantov do verejného života totiž nepostačujú a sú nespravodlivé, ak je ich v praxi ťažké naplniť, ak cudzinci nemajú zastúpenie v poradných orgánoch vlády alebo rozhodovaní na lokálnej úrovni a ak právo voliť a byť volený nie je plnohodnotne podporené možnosťou členstva v politických stranách.

- – - – -

Právnu pomoc v oblasti integrácie cudzincov Liga za ľudské práva poskytuje vďaka projektu „Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4“ podporeného z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, program Solidarita pri riadení migračných tokov. Tento článok vznikol v rámci uvedeného projektu. Názory prezentované v článku sú výlučne názormi autorky. Európska komisia nezodpovedá za obsah a akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto článku.

 

Autorka:  Zuzana Bargerová, právnička Ligy za ľudské práva, o.z.

 

 

Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín Solidarita pri riadení migračných tokov[1] Populácia Slovenska predstavovala ku koncu roka 2013 podľa Štatistického úradu SR 5,415,949 osôb.

[2] Občania EU smú voliť aj do Európskeho Parlamentu ak majú v SR trvalý pobyt.

[3] Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky: http://volby.statistics.sk/osk/osk2013/VUC/download_sk.html

[4] Zdroj: www.mipex.eu/slovakia

[5] Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry listom Ministrovi zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR zo dňa 12 júna 2014.

[6] Michal Vašečka: Postoje verejnosti voči cudzincom (IOM, 2009).

[7] Elena Gallová Kriglerová – Jana Kadlečíková: Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu (OSF, 2012).

[8] Michal Vašečka – Ctibor Košťál: Integrácia migrantov – vieme čo chceme? (Univerzita Komenského, 2009).

Dobrý deň, pane Rumburaku

Eu the one and only(1)

6. januára 2000 bola vonku hmla a fúkal vietor. EC vlak z Budapešti do Prahy trošku meškal ale konečne dorážal do Bratislavy. Bolo nás 6 odvážnych Rumunov ktorí sme prišli na 8 mesačný kurz pre novinárov zo Strednej a Východnej Európy a práve sme zistili že bryndzové koláče, ktoré nám moja kamoška Alina, študentka na Central European University, doniesla na stanici v Budapešti kde sme vymenili vlak, neboli až tak kalorické ako sme mysleli. Rozhodli sme sa, že aj tak sa po slovensky nevieme nič spýtať keďže náš “Dobrý deň, pane Rumburaku” nezanechal žiadne stopy priateľstva na tvari pracovníka Slovenskej hraničnej a cudzineckej polícii v Štúrove. Asi nepozeral “Arabelu” a keďže nevedel nič ani po anglicky, ani po nemecky a ani ja som nepochodila s teóriou, že francúzština bola v Československu populárna, síce len počas Prvej Republiky, sme mu ukázali doklady bez komentára. Vtedy som ešte nevedela že úsmev na tvari  je na Slovensku vo všeobecnosti vzácny a doteraz si myslím že  zamestnanci cudzineckej polície majú zakázané usmievať sa podľa interných predpisov.

Keby sme vedeli že 6. januára je na Slovensku štátny sviatok a v Modre kde sme mali bývať je všetko zatvorené, vrátané banky (a v meste nebol vtedy ešte žiadny bankomat)  asi by sme si zobrali viac tých maďarských koláčov. Skrátka, bez SKK a hladní ako vlci sme sa snažili vyjednávať s barmankou jedného hostinca, ktorý bol otvorený, aby nám niečo dala na jedlo. Arabela nás tento krát zachránila pretože po nejakých 15 minútach čo sa na nás pozerala akoby sme spadli z inej planéty, barmanka pochopila, že sme mali v televízii v detstve rovnaký program, a my sme od nej dostali párky.

Na začiatku sme mali pocit že neznalosť jazyka je frustrujúca prekážka, ale rýchlo sme zistili že môže byt aj zábavná skúsenosť. Kto iný ako cudzinecká polícia nám mohla ponúknuť jednu z prvých príležitosti sa baviť na absurditách pravidiel pre získanie povolenia na pobyt? Napriek tomu, že sme prekladali papiere o zdravotnom stave z Rumunska, posielali nás si robiť testy aj tu a to nielen pre tie nešťastné tropické choroby, ktoré sa v Rumunsku prirodzene nevyskytujú ale aj na Röntgen alebo očné testy. S nami išla jedna pani z inštitúcii kde sme “študovali”, ale nemohla sa tak rozdvojiť, aby išla s každým z nás, tak som skončila sama pred očnou lekárkou, ktorá vedela len po slovensky a mala ambíciu počuť z mojich úst ako pekne jej čítam tie písmenka z tabuľky. Rýchlo som sa dostala do problémov, keďže “C” sa po anglicky číta “Si” a po rumunsky “K” a “J” je po o rumunsky “ž” a po anglicky “džei“. Výsledok bol, že…nevidím dobre! Ale na šťastie to nemalo žiadny vplyv na vydanie povolenia na pobyt po takmer troch mesiacoch a X návštevách na polícii. V Pezinku bolo vtedy oddelenie cudzineckej polície na okraj mesta a pamätám si výbuch smiechu, kedy sa jedno studené ráno Hela, pani ktorá išla s nami prekladať, ospravedlnila že zmeškala lebo to vzala cez zlý výjazd a namiesto na políciu trafila… na Psychiatrickú nemocnicu Philippa Pinela.

Neviem či to oddelenie cudzineckej polície (budem ďalej používať skratku, ktorú pozná každý cudzinec – OCP) ešte stále je tam, na okraj Pezinka. Ak áno, dúfam, že dali preč tie mreže, ktoré mi vždy dali pocit, že som tam ako podozrivá nebezpečná osoba. Našťastie v Petržalke, kde tiež boli mreže, už zreorganizovali trošku priestor a ak ešte tam sú tie mreže, zostali dozadu. Čo sa nezmenilo od roku 2000 je neznalosť cudzích jazykov na OCP a to je nepochopiteľné hlavne keď vedenie Policajného zboru opakuje, že pracovnici sa ich učia počas štúdia na Strednej odbornej skole a tiež na Akadémii PZ. Je ťažko pochopiteľné, prečo si OCP neuvedomuje, že súčasná situácia je zla vizitka nielen pre ich inštitúciu, ale pre celu krajinu a frustrujúce je, že migračná agenda je okrajová ako keby Slovensko zostal ostrovčekom v čase a nie je spojené so svetom okolo seba. Nemalo by stačiť, že občas spolupracujú s mimovládkami a že IOM im tam dáva plagáty a informačné materiály, ktoré mimochodom sú financované z peňazí EÚ.  Neuveriteľné ako rýchlo sa ukazujú pracovnici OCP pred TV kamerou keď chytia nejakého „nelegálneho“ migranta. Chrániť aj pomáhať majú aj mňa, a iných cudzincov, pretože aj My tu platíme dane a tým aj ich mzdy.

Cudzinecká polícia by sa mala učiť od jednej štátnej inštitúcie, ktorá paradoxne nemá dobrý imidž medzi Slovákmi ale urobila neuveriteľné pokroky čo sa týka vzťahu s cudzincami, a to: Sociálna poisťovňa. Nielenže ma webovú stránku s užitočnými informáciami po anglicky a nemecky, ale má špeciálnu emailovú adresu, kde sa môžu žiadať informácii po anglicky a podľa skúseností pár mojich kamarátov prídu aj odpovede v angličtine. Kde je vôľa, tam je úspech.

Často počujem že na Slovensku nie je verejná debata o integrácie cudzincov a to napriek tomu, že  existujú koncepcie a semináre na tuto tému. Problém je, že často sa rozpráva o cudzincoch bez cudzincov, alebo len o nejakej skupine cudzincov a aj to tak nejako sprostredkovane. Je ťažko počuť hlas cudzincov, keď semináre na tému integrácie sa robia o 10 ráno. Chápem, že si úradníci odškrtnú, že sa venovali téme migrácie  (rovnako intenzívne ako chlebičkom :) ) ale o 10 ráno sú cudzinci v práci alebo v škole, takže debata je sprostredkovaná cez pracovníkov MVO ktorí máju priamy kontakt s cudzincami a debata skončí nejako “segregovaná”. Slováci debatujú medzi sebou a cudzinci medzi sebou.  Keď má úradník na MV alebo MPSVaR v popise práce venovať sa tejto téme, tak nech sa jej venuje na plno, bez očakávania, že mimovládky budú suplovať jeho prácu.  Nemyslím si, že je problém organizovať stretnutie o 6 večer, aj keď je po pracovnej dobe úradníkov. Dá sa to riešiť tak, že ten úradník príde do prace neskoro a zostane dlhšie. Kde je vôľa, tam je úspech.

Pamätám si na jednu úradníčku Obvodného úradu Bratislava 1 ktorá pred 10 rokmi mala na starosti moju registráciu ako živnostníčky a keďže ja som po slovensky nevedela veľa, tak sa rozhodla že mi nadiktuje čo mam napísať v žiadosti. Ja som napísala presne čo som počula a samozrejme že výsledok bol dosť ďaleko od písomnej slovenčiny aj keď ja som asi vyzerala dosť hrdá, ako som to zvládla. Napísala to sama znova s úsmevom. Určíte mala nízky plat a mohla mi trafiť do tvare: ”Oficiálny úradný jazyk Slovenskej republiky je slovensky jazyk, tak preto každý, ktorý ide do styku s úradmi, musí si zabezpečiť možnosti komunikácie v slovenčine” ako rýchlo nám minulý rok deklarovala jedna nemenovaná hovorkyňa PZ SR. Česť zdravotníkom na Slovensku, že napriek povinnosti používať oficiálny úradný jazyk Slovenskej republiky, si vždy  našli spôsob ako so mnou a mojimi kamarátmi cudzincami komunikovať, či ako pacientka alebo ako osoba, ktorá volala pomoc pre niekoho iného. A nemuseli sme vždy súhlasiť.

Jazyková bariéra sa dá prekonať, ak na to je vôľa z oboch strán. Nejaké bariéry v hlave sa vždy nájdu a s nimi je väčší problém. Jedna taká bariéra je nezáujem o tej druhej strany. Áno, poznám kopec cudzincov, ktorí žijú tu roky ale necestovali po Slovensku a bohužiaľ mam aj osobné skúsenosti, kedy som niečo kritizovala a zo slovenskej strany  som počula, že ak sa mi nepáči nemusím tu žiť a nech idem do tej biedy v Rumunsku, pretože mám zmeniť moju krajinu, nie Slovensko. Asi psychológovia by povedali že to je výraz individuálneho nízkeho sebavedomia a ignorancie. Občas ma to bolelo, hlavne keď som to počula od osoby ktorú som považovala za blízku. Ja kritizujem niečo, pretože mi na tom záleží, keby to takto nebolo, by som žila len medzi cudzincami ako veľa iných expatov a by som sa len usmiala a hovorila na verejnosti stereotypne pekne veci a čo sa týka zmien mojej rodnej krajiny, ako novinárka už roky dávam pozitívne zmeny zo Slovenska ako príklad Rumunom.

V roku 1945 môj starý otec bojoval pri oslobodení Banskej Bystrice. Takmer tretinu Slovenska pomohli oslobodiť Rumuni, tisíce z nich „spia“ na vojenskom cintoríne vo Zvolene (česť miestnych ako sa oň starajú). V centre Banskej Bystrice je jeden veľký monument, ktorý má na jednej strane napísané “Vďaka rumunskej armádeosloboditeľke mesta“. Môj starý otec už nežije, tak nevie že Marian Kotleba je Banskobystrický župan zvolený ľuďmi, z ktorých väčšina ani nečítala jeho volebný program. Minulý mesiac som bola na debate o extrémizme a krajnej pravici a dala som otázku, či niekto z panelu alebo publika vie, čo hovoria Kotleba&Co o cudzincoch. Takmer nikto nemal o túto tému záujem, všetci “riešili Rómsku otázku” na ktorú samozrejme že stereotypne všetci boli odborníci a na ktorú Kotleba nemá žiadne riešenie, tak kto bude nasledujúci nepriateľ bieleho kresťanského slovenského štátu, o ktorom Kotleba sníva už ako etablovaný politik? Bohužiaľ, už vieme odpoveď: hocikto, kto je iný.

Tak preto je dôležité, aby sme všetci chodili po uliciach (a na úrady) s otvorenými očami, ušami a myšlienkami, na to nepotrebujeme stratégie o integrácii niekoho, kto je iný. Stačí ak začneme aj Vy Slováci, aj My cudzinci byť aktívne zvedaví navzájom.

- – -

Anca Dragu je novinárka, pôsobí v RTVS (zahraničné vysielanie Radio Slovakia International)

 

Článok vznikol vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre účely projektu Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov.

Názory vyjadrené v článku sú osobnými názormi autorky a nemožno ich stotožňovať s názormi Európskej únie, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ani spravovateľov webstránky integration.sk HRL alebo CVEKu.

 

 

 

 

Zahraniční študenti? Prečo by nás mali zaujímať?

Renata


Odpoveď na túto otázku  je jednoduchá. Zahraniční študenti by nás mali zaujímať preto, že sú vo viacerých oblastiach pre každú krajinu prínosom. Na jednej strane majú priamy pozitívny vplyv na prijímajúce univerzity a neskôr, v širšom zmysle slova, ako vysoko kvalifikovaní pracovníci aj na prijímajúcu ekonomiku. Na druhej strane majú menej priamy vplyv, o ktorom sa málo hovorí. Zahraniční študenti môžu prispieť k vybudovaniu spoločnosti, ktorá poskytne kvalitnejší život všetkým svojím obyvateľom.

Priame výhody pre prijímajúcu spoločnosť

Zvýšenie kvality vysokého školstva

Zahraniční študenti prispievajú ku kvalite univerzít viacerými spôsobmi. Po prvé, zahraniční študenti neberú veci ako navždy dané, ale kladú otázky ohľadom fungovania systému, do ktorého prišli. Toto môže viesť k skvalitneniu organizácie a obsahu študijných programov. Počas diskusií môžu tiež poskytnúť nové uhly pohľadov na základe svojej predošlej životnej skúsenosti a vyplývajúce z iného systému vzdelávania. Na vyšších stupňoch (magisterský a doktorandský), môžu študenti tiež priniesť kontakty na zahraničných odborníkov z ich vednej oblasti. Tieto kontakty môžu byť užitočné napríklad pre získanie nových partnerov pre výskumné projekty a môžu pomáhať udržiavať tempo vo vede s vyspelým svetom. Nakoniec, ako zdôrazňuje University of Glasgow, medzinárodné zloženie študentskej obce zvyšuje zamestnateľnosť absolventov, pretože im poskytuje skúsenosť s multikultúrnym a viacjazyčným prostredím, ktorému budú vystavení aj na trhu práce[1]. Zamestnateľnosť absolventov môže byť zvyšená aj ďalšími spôsobmi, ktoré odhalila analýza Renc-Roe a Roxa (2013). Tieto autorky uvádzajú, že predmety, na ktorých sa zúčastňujú zahraniční študenti sú poskytované v anglickom jazyku, používajú anglické učebnice a anglosaský spôsob vzdelávania. Študenti v týchto kurzoch sa teda nestretávajú len s inovatívnymi metódami vzdelávania (tamtiež). Zároveň sa zlepšujú v anglickom jazyku, ktorý je akýmsi Esperantom v súčasnom svete (Renc-Roe a Roxa 2013). Kvalitnejšie univerzity však neznamenajú len lepšie školstvo a vedu. Avšak, keďže univerzity sú všeobecne vímané ako kľúčoví aktéri budovania znalostnej spoločnosti, tak lepšie univerzity znamenajú aj lepšie rozvinutú znalostnú spoločnosť.

Dopady na hospodárstvo prijímajúcej krajiny

Ďalším dôležitým momentom je, že zahraniční študenti tvoria dôležitú časť vysoko kvalifikovaných migrantov (Ritzen and Marconi 2011). Absolventi vysokých škôl majú tendenciu zostávať v prijímajúcej krajine. Napríklad podľa OECD (2011) takmer polovica z imigrantov, ktorí prišli do Austrálie cez preferenčné schémy podporujúce vysoko kvalifikovaných migrantov získali vzdelanie v Austrálii. V roku 2005 až 27 % zo študentov v Británii, ktorí pochádzali z členských krajín EÚ pracovalo šesť mesiacov po ukončení štúdia v prijímajúcej krajine, zatiaľ čo v Nórsku zostalo pracovať po získní VŠ titulu 18 % študentov zvonku Európskeho hospodárskeho priestoru (Suter and Jandl 2006).

Vysoko kvalifikovaní migranti, ktorých súčasťou sú aj zahraniční študenti po ukončení štúdia, prinášajú prijímajúcej ekonomike viacero výhod. Ritzen a Marconi (2011) uvádzajú, že kulúrna diverzita týchto migrantov prináša do pracovného prostredia rôzne zručnosti, skúsenosti a pohľady. Toto potom podnecuje inovácie a kreativitu, ktoré sú motorom znalostnej ekonomiky. Taktiež, migranti sú viac mobilní než miestna pracovná sila, čiže majú pozitívny vplyv na zlepšenie alokácie ľudských zdrojov na trhu práce (Kahanec and Kralikova 2011). Vysoko kvalifikovaní migranti so sebou tiež prinášajú spoločenský kapitál vo forme kontaktov, ktoré môžu uľahčiť medzinárodnú výmenu nápadov a zlepšiť medzinárodný obchod (Bonin et al. 2008).

Čo je dôležité je, že imigranti nie sú len dobrými zamestnancami, ale sami tvoria pracovné príležitosti. V roku 2007 imigranti napríklad zamestnávali v USA 4,7 milióna ľudí[2]. Vysoko kvalifikovaní migranti sú tiež dôležití pre vedu v USA, keď 29 % všetkých amerických vedcov sú imigranti, ako aj 57 % absolventov PhD v oblasti inžinierstva a 50 % v oblasti matematiky a počítačových vied (tamtiež). Zároveň imigranti stoja za založením 25 % firiem financovaných rizikovým kapitálom ako napríklad Google, Yahoo!, Sun Microsystem a Intel2. Nakoniec, imigranti zlepšujú demografickú situáciu starnúcej Európy a západného sveta, kde stárne a vymiera pracovná sila (Ritzen and Marconi 2011).

Zahraniční študenti sú z pohľadu prijímajúcj krajiny pravdepodobne lepšou časťou vysoko kvalifikovaných migrantov, pretože majú možnosť sa lepšie integrovať. Počas štúdia majú možnosť spoznať vzdelávací a administrativny systém krajiny ako aj jej kultúru. Keďže sú mladí, tak je pre nich jednoduchšie nadväzovať kontakty s rovestníkmi a je dosť pravdepodoné, že si v prijímajúcej krajine založia aj rodiny.

Menej priame, ale (možno) dôležitejšie efekty

Zahraniční študenti a ďalší dobre integrovaní cudzinci sú potom najlepším nástrojom na otvorenie krajiny pre ďalšie skupiny imigrantov. Vďaka nim si ľudia zvyknú na väčšiu rozdielnosť a naučia sa, že diverzita nie je nebezpečenstvo ale prínos. Pochopia, že Moslim nie je synonymom teroristu a že každodenný život môže vyzerať odlišne v iných častiach sveta a že sa z toho dá poučiť. Napríklad, že v Malawi sú záujmy rodiny a spoločenstva dôležitejšie než individuálne potreby. Alebo, že v Mexiku je dôležitejšie žiť naplno dnes namiesto trápenia sa nad tým čo bude zajtra. A, že človek by mal byť na seba hrdý a že nie je hanbou poukazovať na vlastné silné stránky tak ako je to charakteristické pre obyvateľov USA. Inými slovami ľudia zo zahraničia môžu pomôcť otvoriť oči voči iným spôsobom života.

Čo je ešte dôležitejšie je, že imigranti môžu zvýšiť citlivosť ľudí z prijímajúcej krajiny voči problémom v zahraničí, pretože pôjde o problémy, ktoré trápia ľudí, ktorí sú priateľmi a rodinou a sú ako my. Takže prijímajúca spoločnosť sa môže stať nielen viac otvorená k iným ľuďom, ale aj viac pripravená pomôcť im a ich krajanom doma. Ak sa spoločnosť stane pomáhajúcou spoločnosťou, tak sa stane aj silnejšou spoločnosťou. Už to nie je spoločnosť, ktorá potrebuje pomoc, ale tá ktorá je schopná pomôcť. Toto následne môže zvýšiť sebavedomie spoločnosti. Takže naväčším prínosom, ktorý môže obohatiť prijímajúcu krajinu je keď stane tolerantnou, sebavedomou a pripravenou pomáhať tým, ktorí to potrebujú, pretože toto bude v prospech všetkých jej obyvateľov. Budú žiť v krajine, kde ľudia nie sú orientovaní na seba a zaujímajú sa o to, čo sa deje okolo nich, sú otvorení voči tomu čo je nové a iné, pretože vedia, že to môže ich život obohatiť a urobiť zaujímavejším.

Použitá literatúra:

Bonin, H., W. Eichhorst, C. Florman, M. O. Hansen,  L. Skiöld, J. Stuhler, K. Tatsiramos, H. Thomasen, K. F. Zimmermann (2008) „Geographic Mobility in the European Union: Optimising its Economic and Social Benefits“,  IZA Research Report No. 19, Bonn: Institute for the Study of Labor.

Kahanec, M. and Kralikova, R. (2011) „Higher Education Policy and Migration: The Role of International Student Mobility.“, CESifo DICE Report – Journal for Institutional Comparisons 4, 20 – 27.

OECD (2011) „Education at the Glance: OECD Indicators“, Paris: OECD.

Renc-Roe, J.and Roxå, L. (2012) „Internationalisation of a university as policy and as educational practice: a sub-institutional case study“

Ritzen, J. M. M. and G. Marconi. 2011. „Internationalization in European Higher Education”, International Journal of Innovation Science, 3(2): 83 – 100.

Suter B. and M. Jandl (2006) „Comparative Study on Policies towards Foreign Graduates: Study on Admission and Retention Policies towards Foreign Students in Industrialised Countries“, Vienna: International Centre for Migration Policy Development.[2] Zdroj: www.whitehouse.gov/issues/immigration/economy

 

- – - -

Renáta Králiková je analytička Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť a doktorandka na Stredoeurópskej univerzite v Budapesti.

 

Preklad tohto článku z angličtiny vznikol vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre účely projektu Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov.

Názory vyjadrené v článku sú osobnými názormi autorky a nemožno ich stotožňovať s názormi Európskej únie, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ani spravovateľov webstránky integration.sk HRL alebo CVEKu.

Kto je tu doma? alebo Ako sa z hostí stali cudzinci… (Migrácia očami historika)

IMG_2525

Juraj Šedivý

Článok ponúka pohľad historika na tému zahraničnej migrácie na naše územie. Vnímanie cudzincov bolo odstupňované a menilo sa v čase – paradoxne „temný“ stredovek bol oproti 20. storočiu multietnický a tolerantný.

- – - -

Základným zdrojom práva v našom štáte je Ústava Slovenskej republiky. V jej preambule sa konštatuje, že „my, národ slovenský … spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky“ sa na Ústave uzniesol prostredníctvom svojich zástupcov.  Súčasne „my“ deklarujeme ochotu ku mierovej spolupráci s ostatnými demokratickými štátmi. Text preambuly len inými slovami vyjadruje odstupňované skupinové ponímanie, aké sa s ľudskými kolektívmi tiahne od dávnych čias. Už kedysi sa delili ľudia na NAŠICH, našich, raz našich inokedy cudzích, cudzích a CUDZINCOV. Menili sa len kritériá pre určovanie príslušnosti človeka do jednotlivých skupín. Podľa aktuálnej ústavy sú Slováci „NAŠI“, menšiny sú „naši“, demokratické štáty sú „raz naši – inokedy cudzí“ a implicitne všetci ostatní sú cudzí.

Odstupňovanie cudzosti však nájdeme už v kronikách spred jedného tisícročia. Napríklad kronikárovi Thietmarovi z Merseburgu boli najbližší Sasi, medzi našich v širšom slova zmysle rátal aj iných Nemcov, obojako vnímal iné etniká žijúce v rámci Rímsko-nemeckej ríše (napr. Čechov alebo Talianov), iných už označoval ako cudzincov a napokon „najcudzejšie“ mu boli nekresťanské etniká. Spoločný pôvod, jazyk, príslušnosť ku štátu, podobný sociálny a politický systém a napokon náboženstvo boli jeho kritériami „našskosti“.

Čo by však Widukind napísal, keby žil pred tisícročím povedzme na juhozápadnom Slovensku? Našiel by tu ľudí hovoriacich slovanskými dialektmi (nitrianski Slovania), maďarčinou, niektoré dediny boli hojne osídlené zajatcami z nemecky alebo česky hovoriacich krajín. Vo viacerých hradiskách – možno aj v Preslave, ktorú dnes voláme Bratislavou, zastávali post županov nemeckí bojovníci. Prišli z Bavorska v sprievode kráľovnej Gizely – manželky kráľa Štefana I. Ten etnickú heterogenitu vítal a podporoval. V ponaučeniach svojmu synovi Imrichovi odkázal budúcnosti: „kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké“.  Tých, ktorí na jeho územie prichádzali spoza hraníc, aby sa tu usadili, nazýval on aj jeho súčasníci „hosťami“ (lat. hospites). A v podhradiach jeho kráľovstva sa usádzali dokonca aj inoverci – židia či muslimskí izmaeliti .

A tak sa mohlo stať, že v tom istom čase sa Bratislava ako jedno z najdôležitejších centier v pohraničí Štefanovho kráľovstva mohla nazývať podľa bližšie neznámeho miestneho veľkomoravského mocipána Preslava (tak sa spomína ešte aj na Štefanovej minci), Pressburg (nemecká skomolenina slovenskej Preslavy), Pozsony či Posonium (maďarský a latinský tvar odvodený zrejme z bavorského mena Poso). Dokonca vznikli názvy zmiešané z viacerých jazykov – napr. niekde v priestore medzi Patronkou a ZOO sa nachádzala osada, ktorú volali Nogvyzdrice (z maďarského Nagy a slovenského Vydrica). Naznačená etnická a jazyková pluralita bola typická pre väčšie centrá a naopak – čím menšie vidiecke sídla, tým možno predpokladať ich väčšiu „jednofarebnosť“.

Štefanova „multietnická doktrína“ bola pre Uhorsko typická aj neskôr. V 13. a prvej polovici 14. storočia pozýval kráľ, cirkev aj šľachtici na svoje majetky masovo kolonistov z cudziny. Pokým v 20. storočí smerovala väčšina európskych vysťahovalcov do zámoria, 600 rokov predtým putovali k nám. Veľa ich prichádzalo z krajín, kde bol v tom čase prebytok obyvateľstva – z horného Nemecka, Porýnia, oblasti dnešného Beneluxu. V stredovekom Prešporku či Trnave bolo počuť aj taliančinu. Podľa kupeckej rodiny Bonaventura de Salto je v Bratislave dokonca pomenovaná aj ulica v centre – Ventúrska. Cudzí kolonisti sa po usadení stávali „hosťami“, ktorí mali lepšie právne postavenie a prinajmenšom dočasné daňové výhody. Priniesli so sebou nové právne poriadky, inovatívne technológie a iné zvyky, ktoré od nich preberali domáci. Niektoré lokality obsadili prevažne a tak napríklad v Bratislave alebo Šoprone prevážila na päť storočí nemčina, inde ako napríklad v Trnave alebo Budíne sa v uliciach ozývali aj dva-tri jazyky, často z tých istých úst. Preto bolo na prvé počutie ťažko určiť, kto je v meste cudzincom a kto domácim.

Nedá mi nepreskočiť do súčasnosti a nespomenúť jednu príhodu. Ešte pred pár rokmi strážila bratislavské detské ihrisko na Kozej ulici stará pani. Bol som prekvapený, keď mi raz povedala, že nevie písať a aj čítanie jej vraj išlo s ťažkosťou. Za to ovládala všetky tri jazyky starej Bratislavy – nemčinu, maďarčinu aj slovenčinu. Keď som sa opýtal, akú má národnosť, odvetila po krátkom zaváhaní, že je Prešporáčka.

Postoj k cudzincom sa menil v neskorom stredoveku. Prišla ekonomická kríza, osmanskí Turci sa tlačili z juhu, vyťažené banské diela prestávali byť výnosné… V takých časoch si skupiny hľadajú nepriateľa a kvôli tomu najmä v 15. storočí dochádzalo k etnickým napätiam medzi nemeckými a slovenskými Uhrami v mestách dnešného Slovenska a maďarskými a nemeckými mešťanmi v centrálnej časti kráľovstva a v Sedmohradsku. Situáciu ešte skomplikovala katastrofa uhorských vojsk pri Mohácsi v roku 1526, dôsledkom ktorej obsadili v podstate celé územie dnešného Maďarska osmanskí Turci. Obyvateľstvo z juhu sa tlačilo za Dunaj. Vtedy prišli Srbi do Komárna alebo Chorváti do okolia Bratislavy (ostal po nich napr. názov Chorvátsky Grob alebo ľudové piesne v Jarovciach). Uhorsko sa v tomto období začlenilo do habsburskej monarchie, čo ešte viac podporilo rôznorodosť jeho obyvateľov. V knihe Rody starého Prešporka sa možno dočítať, že napríklad do Bratislavy prichádzali úradníci rakúskeho, nemeckého a severotalianskeho pôvodu. Južne od Álp mali svoj pôvod napríklad aj dediční prešporskí poštmajstri Paarovci (bývali na Panskej ulici). U Gissingovcov, ktorí pochádzali zrejme z dnešného Burgenlandu a bývali na Dunajskej ulici, sa dokonca cár Peter Veľký učil stavať vojenské lode.

Neskôr, v 19. storočí sa v dôsledku osvietenstva oslabila pozícia viery a cirkvi. Navyše cirkev už nebola jedna ako v stredoveku, ale boli rôzne. Rodiace sa moderné štáty sa preto museli ideologicky oprieť o hodnotu, ktorá dovtedy nebola natoľko podstatná – rečovo-národnostnú identitu (nacionalizmus). U nás sa tento trend prejavil výraznou maďarizáciou najmä v mestskom prostredí. Tú po roku 1918 nahradila čechoslovakizácia, ktorú cez vojnu zase vystriedala slovakizácia. Zo Slovenska – kedysi pestrého rôznojazyčného regiónu – sa deportáciami „cudzincov“, ktorých predkovia sem prišli často už v stredoveku ako „hostia“, stala monotónna krajina. Najviac je posun vidieť na príklade Bratislavy. Z trojjazyčného Prešporka so silnou židovskou komunitou sa behom troch generácií stala jednorečová Bratislava. Väčšina jej obyvateľov nemá v meste korene dlhšie ako sú 2-3 generácie.

Novú éru vnímania cudzincov zahájila amerikanizácia a komercionalizácia našej kultúry. Niekdajšiu multikulturalitu väčších miest dnes znovu začínajú pripomínať anglické nápisy na našich „shopoch“ a „coffees“. Angličtina ako povinný jazyk na základných školách otvára našincom dvere do sveta a zároveň umožňuje komunikáciu s cudzincami, ktorí sem prídu na krátky pobyt či na dlhšie. Do budúcnosti možno očakávať – najmä v súvislosti s prípadným zvyšovaním životnej úrovne – väčšiu globalizáciu a internacionalizáciu aj v našej krajine. Bude na našich potomkoch, či sa k prichádzajúcim budú správať ako ku „hosťom“ v stredoveku alebo ako k „domácim cudzincom“ pred 70 rokmi.

- – - -

Juraj Šedivý  prednáša o rôznych aspektoch stredovekých dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vyštudoval a prednášal aj na Viedenskej univerzite a je zástupcom Slovenska v troch celosvetových historických výboroch (pre dejiny miest, pre dejiny písma a pre diplomatiku).

 

Článok vznikol vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov pre účely projektu Fórum integrácie – platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov.

Názory vyjadrené v článku sú osobnými názormi autorky a nemožno ich stotožňovať s názormi Európskej únie, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ani spravovateľov webstránky integration.sk HRL alebo CVEKu.

WWW.INTEGRATION.SK – Copyright 2011